Biến tần Fuji Mini

Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.1 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.1 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

5.156.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.1 ...

5.156.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.1 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.1 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

5.544.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.1 ...

5.544.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.2 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.2 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

5.634.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.2 ...

5.634.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

5.509.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.2 ...

5.509.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

5.695.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 ...

5.695.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

6.022.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 ...

6.022.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

7.612.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.4 ...

7.612.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

5.997.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75...

5.997.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

6.769.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75...

6.769.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

8.611.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 0.75...

8.611.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 kW, Us (1P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

7.798.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 ...

7.798.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

8.389.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 ...

8.389.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

9.226.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 1.5 ...

9.226.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

9.382.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 2.2 ...

9.382.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Mini 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua

10.251.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Mini 2.2 ...

10.251.000 đ

Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, dễ dàng cho việc bảo trì.

Đặt mua