Biến tần Fuji Multi

Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

6.515.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.2...

6.515.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

7.218.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4...

7.218.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

8.949.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4...

8.949.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

7.920.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.7...

7.920.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

9.544.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 0.4...

9.544.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

10.220.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 1.5...

10.220.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 1.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

10.879.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 1.5...

10.879.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

29.518.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 11 ...

29.518.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

26.876.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 11 ...

26.876.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 15 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 15 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

35.352.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 15 ...

35.352.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

31.490.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 15 ...

31.490.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

11.050.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2...

11.050.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

12.131.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2...

12.131.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

12.936.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 3.7...

12.936.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

14.761.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2...

14.761.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 5.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 5.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

18.790.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 5.5...

18.790.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

18.395.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 2.2...

18.395.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 7.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 7.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

19.989.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 7.5...

19.989.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Multi 7.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 7.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua

14.942.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Multi 7.5...

14.942.000 đ

Thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi, chức năng điều khiển vị trí và tốc độ. CPU 60 Mhz, ...

Đặt mua