RCCB, RCBO, RCD

Residual Current Circuit breaker & Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 300Schneider 19683

19683
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.140.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 10A C 30Schneider 19663

19663
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.140.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 300Schneider 19685

19685
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.140.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 16A C 30Schneider 19665

19665
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.140.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 300Schneider 19686

19686
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.210.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 20A C 30Schneider 19666

19666
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.210.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 300Schneider 19687

19687
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.317.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 25A C 30Schneider 19667

19667
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.317.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 300Schneider 19688

19688
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.317.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 32A C 30Schneider 19668

19668
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.317.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 300Schneider 19689

19689
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.341.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 40A C 30Schneider 19669

19669
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.341.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 300Schneider 19681

19681
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.186.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPN N VIGI 6KA 6A C 30Schneider 19661

19661
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.186.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 10A C 300MA Schneider 19431

19431
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.061.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 16A C 300MA Schneider 19432

19432
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.061.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 16A C 30Schneider 19625

19625
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.061.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 20A C 300MA Schneider 19433

19433
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.057.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 20A C 30Schneider 19626

19626
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.057.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 25A C 300MA Schneider 19434

19434
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.215.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 25A C 30Schneider 19627

19627
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.215.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 32A C 300MA Schneider 19435

19435
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.215.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 32A C 30Schneider 19628

19628
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.215.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 6A C 300MA Schneider 19430

19430
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.058.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI 4 5KA 6A C 30MA Schneider 19621

19621
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.058.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4 5KA 300MA Schneider AC 19436

19436
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.174.000 đ

Aptomat Chống Giật RCBO DPNA VIGI C 40A 1PN 4 5KA 30Schneider AC 19629

19629
Against overcurrent and insulation fault; comply with IEC 898 and IEC 1009.
1.236.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 100A 300MA IEC1008 AND B Schneider 16218

16218
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.624.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 100A 300MA Schneider 23116

23116
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.964.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 100A 30MA IEC1008 AND BS Schneider 16216

16216
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
2.040.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 25A 300MA IEC1008 AND BS Schneider 16202

16202
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
866.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 25A 300mA Schneider 16217

16217
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.603.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 25A 300MA Schneider DOM16792

DOM16792
Comply with IEC 1008. Isolation, Switching, Leakage Current.
782.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 25A 30MA IEC1008 AND BS Schneider 16201

16201
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
787.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 40A 100MA Schneider 16205

16205
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
827.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 40A 300MA IEC1008 AND BS Schneider 16206

16206
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
945.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 40A 30MA IEC1008 AND BS Schneider 16204

16204
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
716.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 63A 100MA IEC1008 AND BS Schneider 16209

16209
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.127.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 63A 300MA IEC1008 AND BS Schneider 16210

16210
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
986.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 2P 63A 30MA IEC1008 AND BS Schneider 16208

16208
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.217.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 100A 300MA EUROPEAN Schneider 23056

23056
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
2.599.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 100A 300MA S EUROPEAN Schneider 23059

23059
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
3.639.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 40A 100MA Schneider 16255

16255
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.114.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 40A 300MA IEC1008 AND BS Schneider 16256

16256
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.299.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 40A 30MA IEC1008 AND BS Schneider 16254

16254
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.145.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 63A 100MA IEC1008 AND BS Schneider 16259

16259
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.804.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 63A 300MA IEC1008 AND BS Schneider 16260

16260
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
1.578.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB 4P 63A 30mA Schneider 16258

16258
Residual Current Circuit breaker (RCCB): comply with IEC 1008; Isolation, Switching, Leakage Current.
2.254.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R12240 40A 100mA 2P

A9R12240
ãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID 2P 40A 100mA AC-type
1.947.000 đ 972.000 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R12263 63A 100mA 2P

A9R12263
ãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID 2P 63A 100mA AC-type
2.557.500 đ 1.276.800 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R12291 100A 100mA 2P

A9R12291
ãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID 2P 100A 100mA AC-type
4.213.000 đ 2.103.300 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R12440 40A 100mA 4P

A9R12440
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 4 Khả năng cắt (KA): 0 iID 4P 40A 100mA AC-type
2.678.500 đ 1.337.200 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R12463 63A 100mA 4P

A9R12463
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 4 Khả năng cắt (KA): 0 iID 4P 63A 100mA AC-type
4.097.500 đ 2.045.600 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R14491 100A 300mA 4P

A9R14491
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 4 Khả năng cắt (KA): 0 iID 4P 100A 300mA AC-type
5.901.500 đ 2.946.200 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R15491 100A 300mA[S] 4P

A9R15491
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 4 Khả năng cắt (KA): 0 iID 4P 100A 300mA-S AC-type
8.261.000 đ 4.124.100 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R50225 25A 30mA 2P

A9R50225
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID K 2P 25A 30mA AC-type
1.474.000 đ 735.800 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R50240 40A 30mA 2P

A9R50240
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID K 2P 40A 30mA AC-type
1.551.000 đ 774.300 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R50425 25A 30mA 4P

A9R50425
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID K 4P 25A 30mA AC-type
2.387.000 đ 1.191.600 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R50440 40A 30mA 4P

A9R50440
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 2 Khả năng cắt (KA): 0 iID K 4P 40A 30mA AC-type
2.519.000 đ 1.257.600 đ

Aptomat Chống Giật RCCB Schneider A9R70463 63A 30mA 4P

A9R70463
Hãng sản xuất: SCHNEIDER Số cực: 4 Khả năng cắt (KA): 0 iID K 4P 63A 30mA AC-type
4.268.000 đ 2.130.700 đ