Cáp ngầm

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cáp đồng ngầm 1 ruột DATA 1x300 - Cadisun

DATA 1x300
1.042.159 đ 744.100 đ

Cáp đồng ngầm 1 ruột DATA 1x400 - Cadisun

DATA 1x400
1.342.827 đ 958.780 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x120 - Cadisun

DSTA 3x120
1.248.948 đ 891.750 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x150 - Cadisun

DSTA 3x150
1.547.435 đ 1.104.870 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x185 - Cadisun

DSTA 3x185
1.915.751 đ 1.367.850 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x240 - Cadisun

DSTA 3x240
2.508.810 đ 1.791.290 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x300 - Cadisun

DSTA 3x300
3.121.764 đ 2.228.940 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x400 - Cadisun

DSTA 3x400
4.034.609 đ 2.880.710 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x70 - Cadisun

DSTA 3x120+1x70
1.489.132 đ 1.063.240 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x95 - Cadisun

DSTA 3x120+1x95
1.579.045 đ 1.127.440 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x120 - Cadisun

DSTA 3x150+1x120
1.957.740 đ 1.397.830 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x70 - Cadisun

DSTA 3x150+1x70
1.785.370 đ 1.274.750 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x95 - Cadisun

DSTA 3x150+1x95
1.875.694 đ 1.339.250 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x16+1x10 - Cadisun

DSTA 3x16+1x10
221.135 đ 157.890 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x120 - Cadisun

DSTA 3x185+1x120
2.329.438 đ 1.663.220 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x150 - Cadisun

DSTA 3x185+1x150
2.427.234 đ 1.733.040 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x95 - Cadisun

DSTA 3x185+1x95
2.243.394 đ 1.601.780 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x120 - Cadisun

DSTA 3x240+1x120
2.915.246 đ 2.081.490 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x150 - Cadisun

DSTA 3x240+1x150
3.014.422 đ 2.152.300 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x185 - Cadisun

DSTA 3x240+1x185
3.136.246 đ 2.239.280 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x25+1x16 - Cadisun

DSTA 3x25+1x16
333.288 đ 237.970 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x300+1x150 - Cadisun

DSTA 3x300+1x150
3.626.232 đ 2.589.130 đ