Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 12.545.000 đ
₫100 ₫12545000

Tự động hóa

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-50A

TPR2N-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, 1-5Vdc, 0-10Vdc(TPRF-Thêm 0-5Vdc).
2.516.000 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-100A

TPR2P-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA(1-5Vdc) Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-25A

TPR2N-25A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 25A. Đầu vào :4-20mA,on/off. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-25A

TPR2N-25A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 25A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-35A

TPR2N-35A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-35A

TPR2N-35A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :4-20mA,on/off. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-50A

TPR2N-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :4-20mA,1-5Vdc, 0-10Vdc,(TPRF-Thêm 0-5Vdc)
2.516.000 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-70A

TPR2N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, 0-10Vdc (TPRF-Thêm 0-5Vdc)
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2N-70A

TPR2N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :4-20mA,1-5Vdc, 0-10Vdc,(TPRF-Thêm 0-5Vdc)
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-100A

TPR2P-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, on/off. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-150A

TPR2P-150A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 150A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-150A

TPR2P-150A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 150A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA(1-5Vdc) Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-200A

TPR2P-200A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 200A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA(1-5Vdc) Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-200A

TPR2P-200A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 200A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, on/off. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-25A

TPR2P-25A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :4-20mA,on/off. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-25A

TPR2P-25A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 25A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, on/off. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-35A

TPR2P-35A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-35A

TPR2P-35A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :4-20mA,on/off. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-50A

TPR2P-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, on/off. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-50A

TPR2P-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA(1-5Vdc) Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-70A

TPR2P-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR2P-70A

TPR2P-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA(1-5Vdc) Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-100A

TPR3N-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc.. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-100A

TPR3N-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-35A

TPR3N-35A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 0-10Vdc... Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-35A

TPR3N-35A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 35A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-50A

TPR3N-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 0-10Vdc... Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-50A

TPR3N-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-60A

TPR3N-60A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 60A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 0-10Vdc... Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-60A

TPR3N-60A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 200A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc... Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-70A

TPR3N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc.. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3N-70A

TPR3N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-100A

TPR3P-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 1-5Vdc, on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-100A

TPR3P-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-150A

TPR3P-150A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 150A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-150A

TPR3P-150A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 150A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 1-5Vdc, on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-200A

TPR3P-200A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 200A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 1-5Vdc, on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-200A

TPR3P-200A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 200A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-250A

TPR3P-250A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 250A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA, 1-5Vdc, on/off Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-250A

TPR3P-250A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 250A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPR3P-70A

TPR3P-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, on/off Manual :Biến trở B10kΩ
12.545.000 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF2N-50A

TPRF2N-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA, 1-5Vdc, 0-10Vdc(TPRF-Thêm 0-5Vdc).
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF2N-50A

TPRF2N-50A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 50A. Đầu vào :4-20mA,1-5Vdc, 0-10Vdc,(TPRF-Thêm 0-5Vdc)
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF2N-70A

TPRF2N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :4-20mA,1-5Vdc, 0-10Vdc,(TPRF-Thêm 0-5Vdc)
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF2N-70A

TPRF2N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 1 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,1-5Vdc, 0-10Vdc (TPRF-Thêm 0-5Vdc)
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF3N-100A

TPRF3N-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc.. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF3N-100A

TPRF3N-100A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 100A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF3N-70A

TPRF3N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 220Vac (KHỞI ĐỘNG MỀM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :Đầu vào điều khiển 4-20mA,0-10Vdc.. Manual :Biến trở B10kΩ
100 đ

Điều khiển THYRISTOR TPRF3N-70A

TPRF3N-70A
Nhà sản xuất Hanyoung ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR 3 PHA 380Vac (KHỞI ĐỘNG MẾM, DỪNG MỀM). Dòng định mức: 70A. Đầu vào :điều khiển 4-20mA,0-5, 1-5, 0-10Vdc.. Manual:Biến trở B10KΩ
100 đ