MCB

Miniature Circuit Breaker

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ABB MCB - DDS201 C10 AC30 2CSR255040R1104

DS201 C10 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1104
2.820.000 đ

ABB MCB - DS201 C10 AC100 2CSR255040R2104

DS201 C10 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2104
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C10 AC300 2CSR255040R3104

DS201 C10 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3104
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164

DS201 C16 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC30 2CSR255040R1164

DS201 C16 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1164
2.820.000 đ

ABB MCB - DS201 C16 AC300 2CSR255040R3164

DS201 C16 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC100 2CSR255040R2204

DS201 C20 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2204
3.098.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC30 2CSR255040R1204

DS201 C20 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1204
2.969.000 đ

ABB MCB - DS201 C20 AC300 2CSR255040R3204

DS201 C20 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3204
3.098.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254

DS201 C16 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2164
2.922.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC30 2CSR255040R1254

DS201 C25 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1254
3.026.000 đ

ABB MCB - DS201 C25 AC300 2CSR255040R3254

DS201 C25 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3254
3.156.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC100 2CSR255040R2324

DS201 C32 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2324
3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC30 2CSR255040R1324

DS201 C32 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1324
3.223.000 đ

ABB MCB - DS201 C32 AC300 2CSR255040R3324

DS201 C32 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3324
3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC100 2CSR255040R2404

DS201 C40 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2404
3.507.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC30 2CSR255040R1404

DS201 C40 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1404
3.363.000 đ

ABB MCB - DS201 C40 AC300 2CSR255040R3404

DS201 C40 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3404
3.507.000 đ

ABB MCB - DS201 C6 AC100 2CSR255040R2064

DS201 C6 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R2064
3.215.000 đ

ABB MCB - DS201 C6 AC30 2CSR255040R1064

DS201 C6 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR255040R1064
3.082.000 đ

ABB MCB - DS201 C6 AC300 2CSR255040R3064

DS201 C6 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR255040R3064
3.215.000 đ

ABB MCB - DS201 L C10 AC300 2CSR245040R3104

DS201 L C10 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3104
2.630.000 đ

ABB MCB - DS201 L C16 AC300 2CSR245040R3164

DS201 L C16 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3164
2.630.000 đ

ABB MCB - DS201 L C20 AC30 2CSR245040R1204

DS201 L C20 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1204
2.675.000 đ

ABB MCB - DS201 L C20 AC300 2CSR245040R3204

DS201 L C20 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C20 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3204
2.789.000 đ

ABB MCB - DS201 L C25 AC300 2CSR245040R3254

DS201 L C25 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3254
2.841.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC30 DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324

DS201 L C32 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC30 Mã sản phẩm: DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324
2.901.000 đ

ABB MCB - DS201 L C32 AC300 2CSR245040R3324

DS201 L C32 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3324
2.841.000 đ

ABB MCB - DS201 L C6 AC300 2CSR245040R3064

DS201 L C6 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR245040R3064
2.893.000 đ

ABB MCB - DS201 M C10 AC100 2CSR275040R2104

DS201 M C10 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C10 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2104
4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C10 AC30 2CSR275040R1104

DS201 M C10 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1104
3.992.000 đ

ABB MCB - DS201 M C16 AC100 2CSR275040R2164

DS201 M C16 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C16 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2164
4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C16 AC30 2CSR275040R1164

DS201 M C16 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1164
3.922.000 đ

ABB MCB - DS201 M C16 AC300 2CSR275040R3164

DS201 M C16 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C16 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3164
4.093.000 đ

ABB MCB - DS201 M C20 AC100 2CSR275040R2204

DS201 M C20 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C20 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2204
4.339.000 đ

ABB MCB - DS201 M C20 AC30 2CSR275040R1204

DS201 M C20 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C20 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1204
4.157.000 đ

ABB MCB - DS201 M C20 AC300 2CSR275040R3204

DS201 M C20 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C20 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3204
4.339.000 đ

ABB MCB - DS201 M C25 AC100 2CSR275040R2254

DS201 M C25 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C25 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2254
4.420.000 đ

ABB MCB - DS201 M C25 AC30 2CSR275040R1254

DS201 M C25 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1254
4.236.000 đ

ABB MCB - DS201 M C25 AC300 2CSR275040R3254

DS201 M C25 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C25 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3254
4.420.000 đ

ABB MCB - DS201 M C32 AC100 2CSR275040R2324

DS201 M C32 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C32 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2324
4.707.000 đ

ABB MCB - DS201 M C32 AC30 2CSR275040R1324

DS201 M C32 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C32 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1324
3.922.000 đ

ABB MCB - DS201 M C32 AC300 2CSR275040R3324

DS201 M C32 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C32 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3324
4.707.000 đ

ABB MCB - DS201 M C40 AC100 2CSR275040R2404

DS201 M C40 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C40 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2404
4.895.000 đ

ABB MCB - DS201 M C40 AC30 2CSR275040R1404

DS201 M C40 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C40 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1404
4.691.000 đ

ABB MCB - DS201 M C40 AC300 2CSR275040R3404

DS201 M C40 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C40 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3404
4.895.000 đ

ABB MCB - DS201 M C6 AC100 2CSR275040R2064

DS201 M C6 AC100
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C6 AC100 Mã sản phẩm: 2CSR275040R2064
4.502.000 đ

ABB MCB - DS201 M C6 AC30 2CSR275040R1064

DS201 M C6 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR275040R1064
4.316.000 đ

ABB MCB - DS201 M C6 AC300 2CSR275040R3064

DS201 M C6 AC300
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 M C6 AC300 Mã sản phẩm: 2CSR275040R3064
4.502.000 đ

ABB MCB - DS201 L C10 AC30 2CSR245040R1104

DS201 L C10 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C10 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1104
2.521.000 đ

ABB MCB - DS201 L C6 AC30, 2CSR245040R1064

DS201 L C6 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C6 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1064
2.774.000 đ

ABB MCB - DS201 LC16 AC30 2CSR245040R1164

DS201 L C16 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C16 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1164
2.521.000 đ

ABB MCB - DS201 LC25 AC30 2CSR245040R1254

DS201 L C25 AC30
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: DS201 L C25 AC30 Mã sản phẩm: 2CSR245040R1254
2.724.000 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.03 2CSF202005R1900

F202 AC-100/0.03
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.03 Mã sản phẩm: 2CSF202005R1900
2.752.000 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.1 2CSF202005R2900

FH202 AC-100/0.1
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: FH202 AC-100/0.1 Mã sản phẩm: 2CSF202005R2900
2.752.000 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.3 2CSF202005R3900

F202 AC-100/0.3
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.3 Mã sản phẩm: 2CSF202005R3900
2.752.000 đ

ABB MCB - F202 AC-100/0.5 2CSF202005R4900

F202 AC-100/0.5
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-100/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4900
2.752.000 đ

ABB MCB - F202 AC-25/0.5 2CSF202005R4250

F202 AC-25/0.5
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-25/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4250
1.376.000 đ

ABB MCB - F202 AC-40/0.5 2CSF202005R4400

F202 AC-40/0.5
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-40/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4400
1.513.000 đ

ABB MCB - F202 AC-63/0.5 2CSF202005R4630

F202 AC-63/0.5
Hãng sản xuất: ABB Xuất xứ: Italy Loại: F202 AC-63/0.5 Mã sản phẩm: 2CSF202005R4630
1.988.000 đ