Biến tần Fuji Eco

Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37G1S-2A (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

99.249.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco FRN37...

99.249.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 ...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

15.579.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 0.75 ...

15.579.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 1.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 1.5 k...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 11 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

27.295.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 11 kW...

27.295.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 11 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

25.505.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 11 kW...

25.505.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 132 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 132 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

214.406.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 132 k...

214.406.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 132 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 132 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

224.349.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 132 k...

224.349.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 15 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

29.472.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 15 kW...

29.472.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 160 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 160 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

266.858.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 160 k...

266.858.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 18.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

34.243.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 18.5 ...

34.243.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 2.2 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

16.353.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 2.2 k...

16.353.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 2.2 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

17.203.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 2.2 k...

17.203.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 22 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

39.513.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 22 kW...

39.513.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 220 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 220 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

355.180.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 220 k...

355.180.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 280 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 280 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 280 k...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 3.7 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

19.866.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 3.7 k...

19.866.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 3.7 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 3.7 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

19.419.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 3.7 k...

19.419.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 30 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 30 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

73.919.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 30 kW...

73.919.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 315 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 315 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 315 k...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 355 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 355 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

850.166.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 355 k...

850.166.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 37 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 37 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

83.643.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 37 kW...

83.643.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 400 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 400 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 400 k...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 45 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 45 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

100.056.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 45 kW...

100.056.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 450 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 450 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 450 k...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 5.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 5.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

25.539.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 5.5 k...

25.539.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 5.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 5.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

21.726.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 5.5 k...

21.726.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 500 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 500 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 500 k...

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 55 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 55 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

116.604.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 55 kW...

116.604.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 7.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 7.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

25.539.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 7.5 k...

25.539.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 7.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 7.5 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

23.143.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 7.5 k...

23.143.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 75 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

140.866.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 75 kW...

140.866.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 90 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 90 kW, Us (3P 380-480V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

169.660.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 90 kW...

169.660.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua