30

Picture of  Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.75 kW,FRN0.75AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

16.211.000 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 0.7...

16.211.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

24.127.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 k...

24.127.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

32.995.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 k...

32.995.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW, FRN18.5AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

32.393.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5...

32.393.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW,FRN18.5AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5 kW,FRN18.5AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

43.426.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 18.5...

43.426.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

14.516.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 ...

14.516.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of  Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

143.355.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 ...

143.355.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Aqua Inverter 1.5 kW,FRN1.5AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 1.5 kW,FRN1.5AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

16.211.000 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 1.5 ...

16.211.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Aqua Inverter 2.2 kW,FRN2.2AQ1M-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 2.2 kW,FRN2.2AQ1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

1.596.700 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 2.2 ...

1.596.700 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Aqua Inverter 30 kW,FRN30AR1L-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 30 kW,FRN30AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

75.148.000 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 30 k...

75.148.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Aqua Inverter 37 kW,FRN37AR1L-4A

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 37 kW,FRN37AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

101.486.000 đ

Fuji FRENIC-Aqua Inverter 37 k...

101.486.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Fuji FRENIC-Eco Inverter 0.75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

14.737.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 0.75 ...

14.737.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 0.75 kW,FRN0.75AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 0.75 kW,FRN0.75AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

23.130.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 0.75 ...

23.130.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 1.5 kW,FRN1.5AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 1.5 kW,FRN1.5AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

23.365.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 1.5 k...

23.365.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 1.5 kW,FRN1.5AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 1.5 kW,FRN1.5AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

14.967.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 1.5 k...

14.967.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW,FRN11AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

31.437.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 11 kW...

31.437.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 110 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 110 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

317.644.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 110 k...

317.644.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW,FRN15AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

27.880.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 15 kW...

27.880.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 18.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 18.5 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

35.137.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 18.5 ...

35.137.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 kW, FRN2.2AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

23.602.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 2.2 k...

23.602.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 22 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 22 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

39.472.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 22 kW...

39.472.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 22 kW,FRN22AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 22 kW,FRN22AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

44.843.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 22 kW...

44.843.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 22 kW,FRN22AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 22 kW,FRN22AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

37.378.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 22 kW...

37.378.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 3.7 kW,FRN3.7AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 3.7 kW,FRN3.7AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

24.262.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 3.7 k...

24.262.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 3.7 kW,FRN3.7AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 3.7 kW,FRN3.7AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

18.369.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 3.7 k...

18.369.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 30 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 30 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

80.687.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 30 kW...

80.687.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 30 kW,FRN30AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 30 kW,FRN30AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

69.925.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 30 kW...

69.925.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 37 kW, FRN37AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 37 kW, FRN37AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

79.124.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 37 kW...

79.124.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 37 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 37 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

91.418.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 37 kW...

91.418.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 45 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 45 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

113.918.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 45 kW...

113.918.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 kW,FRN5.5AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

20.553.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 5.5 k...

20.553.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 55 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 55 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

126.717.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 55 kW...

126.717.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 7.5 kW, FRN7.5AR1L-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 7.5 kW, FRN7.5AR1L-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

31.390.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 7.5 k...

31.390.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Fuji FRENIC-Eco Inverter 7.5 kW, FRN7.5AR1M-4A

Fuji FRENIC-Eco Inverter 7.5 kW, FRN7.5AR1M-4A

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

21.893.000 đ

Fuji FRENIC-Eco Inverter 7.5 k...

21.893.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 75 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

158.709.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 75 kW...

158.709.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua
Picture of Biến tần Fuji FRENIC-Eco 90 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 90 kW, Us (3P 200-240V/50Hz)

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua

250.562.000 đ

Biến tần Fuji FRENIC-Eco 90 kW...

250.562.000 đ

Tích hợp các chức năng tốt nhất cho các ứng dụng trong hệ thống HVAC. Tính năng cho điều k...

Đặt mua