Khởi động mềm

Picture of Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 32A,15KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

6.579.000 đ

Bộ khởi động mềm 3RW4027-1BB14...

6.579.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 32A, 15KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V  4 -7.5 kW ATS22D17Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

16.706.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

16.706.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C11Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

73.744.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

73.744.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C14Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

46.931.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

46.931.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C17Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

54.021.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

54.021.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C21Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

61.617.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

61.617.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C25Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

70.227.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

70.227.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C32Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

81.032.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

81.032.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C41Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

121.547.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

121.547.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C48Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

149.910.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

149.910.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22C59Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

167.246.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

167.246.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D32Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

18.922.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

18.922.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D47Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

21.832.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

21.832.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D62Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

23.634.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

23.634.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D75Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

28.637.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

28.637.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS22D88Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

31.267.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

31.267.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C11Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

45.791.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

45.791.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C14Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

53.940.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

53.940.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C17Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

62.089.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

62.089.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C21Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

70.823.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

70.823.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C25Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

80.718.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

80.718.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C32Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

94.946.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

94.946.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C41Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

142.417.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

142.417.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C48Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

175.648.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

175.648.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C59Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

206.504.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

206.504.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C66Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

242.107.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

242.107.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48C79Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

280.086.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

280.086.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D17Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

22.805.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

22.805.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D22Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

24.450.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

24.450.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D32Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

26.331.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

26.331.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D38Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

26.939.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

26.939.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D47Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

28.594.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

28.594.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D62Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

30.956.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

30.956.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D75Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

35.069.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

35.069.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48D88Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

40.165.000 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

40.165.000 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48M10Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

0 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Schneider 230/415 V - ATS48M12Q

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua

0 đ

Bộ khởi động mềm Schneider 230...

0 đ

Soft start - soft stop units, from 17A to 590A Many function and communication protocol ...

Đặt mua
Picture of Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW4024-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 12.5A,5.5KW, 200V ~ 480V

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCRE...

Đặt mua

4.708.500 đ

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

4.708.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCRE...

Đặt mua
Picture of Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW4026-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 25A,11KW, 200V ~ 480V

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

5.525.500 đ

Bộ Khởi động mềm Siemens 3RW40...

5.525.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 25A, 11KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4028-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 38A,18.5KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW...

Đặt mua

7.890.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

7.890.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4036-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 45A,22KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

9.395.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

9.395.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 45A, 22KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4037-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 63A,30KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

11.158.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

11.158.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 63A, 30KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4038-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 72A,37KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua

12.921.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

12.921.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S2, 72A, 37KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4047-1BB14, AC/DC 110 - 230V, 106A,55KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW ...

Đặt mua

15.867.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

15.867.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S3, 106A, 55KW/400V, 40 DEGR., AC 200-480V, AC/DC 110-230V, SCREW ...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4055-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 134A,75KW, 200V ~ 480V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua

18.232.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

18.232.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 134 A, 75 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4056-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 162A,90KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua

20.898.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

20.898.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TER...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4074-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 280A,160KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua

26.273.000 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

26.273.000 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens 3RW4075-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 356A,200KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua

30.766.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens 3RW40...

30.766.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4073-6BB44, AC/DC 110 - 230V, 230A,132KW, 200V ~ 460V

Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4...

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua

23.499.500 đ

Bộ khởi động mềm Siemens, 3RW4...

23.499.500 đ

SIRIUS SOFT STARTER, S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW T...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897101R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

16.837.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

16.837.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897102R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

18.750.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

18.750.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897103R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

19.210.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

19.210.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897104R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

21.046.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

21.046.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897105R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

22.194.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

22.194.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897106R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

24.108.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

24.108.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897107R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

28.699.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

28.699.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897108R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

31.378.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

31.378.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897109R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

37.884.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

37.884.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897110R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

47.449.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

47.449.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua
Picture of Khởi động mềm ABB loại PSE 1SFA897111R7000

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua

54.337.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE 1SF...

54.337.000 đ

Khởi động mềm ABB loại PSE Điện áp điều khiển Us, 100…250 V AC Softstarter - PSE type K...

Đặt mua