Cáp điện

Picture of Cáp điện Cadivi CXV -1 (1x7/0,42) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -1 (1x7/0,42) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

4.180 đ

Cáp điện Cadivi CXV -1 (1x7/0,...

4.180 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -1,5 (1x7/0,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -1,5 (1x7/0,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

5.460 đ

Cáp điện Cadivi CXV -1,5 (1x7/...

5.460 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -10 (1x7/1,35) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -10 (1x7/1,35) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

26.800 đ

Cáp điện Cadivi CXV -10 (1x7/1...

26.800 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -100 (1x19/2,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -100 (1x19/2,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

240.900 đ

Cáp điện Cadivi CXV -100 (1x19...

240.900 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -11 (1x7/1,40) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -11 (1x7/1,40) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

28.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -11 (1x7/1...

28.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -120 (1x19/2,80) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -120 (1x19/2,80) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

277.900 đ

Cáp điện Cadivi CXV -120 (1x19...

277.900 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -125 (1x19/2,90) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -125 (1x19/2,90) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

297.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -125 (1x19...

297.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -14 (1x7/1,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -14 (1x7/1,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

36.200 đ

Cáp điện Cadivi CXV -14 (1x7/1...

36.200 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -150 (1x37/2,30) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -150 (1x37/2,30) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

365.900 đ

Cáp điện Cadivi CXV -150 (1x37...

365.900 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -16 (1x7/1,70) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -16 (1x7/1,70) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

40.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -16 (1x7/1...

40.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -185 (1x37/2,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -185 (1x37/2,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

438.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -185 (1x37...

438.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2 (1x7/0,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2 (1x7/0,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

6.700 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2 (1x7/0,...

6.700 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2,5 (1x7/0,67) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2,5 (1x7/0,67) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

7.950 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2,5 (1x7/...

7.950 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -200 (1x37/2,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -200 (1x37/2,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

466.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -200 (1x37...

466.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -22 (1x7/2,00) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -22 (1x7/2,00) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

55.100 đ

Cáp điện Cadivi CXV -22 (1x7/2...

55.100 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -240 (1x61/2,25) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -240 (1x61/2,25) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

575.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -240 (1x61...

575.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -25 (1x7/2,14) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -25 (1x7/2,14) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

62.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -25 (1x7/2...

62.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -250 (1x61/2,30) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -250 (1x61/2,30) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

600.400 đ

Cáp điện Cadivi CXV -250 (1x61...

600.400 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x1 (2x7/0,425) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x1 (2x7/0,425) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

10.400 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x1 (2x7/...

10.400 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x1,5 (2x7/0,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x1,5 (2x7/0,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

13.150 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x1,5 (2x...

13.150 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x10 (2x7/1,35) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x10 (2x7/1,35) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

59.500 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x10 (2x7...

59.500 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x100 (2x19/2,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x100 (2x19/2,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

498.000 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x100 (2x...

498.000 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x11 (2x7/1,40) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x11 (2x7/1,40) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

63.200 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x11 (2x7...

63.200 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x14 (2x7/1,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x14 (2x7/1,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

79.100 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x14 (2x7...

79.100 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x16 (2x7/1,70) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x16 (2x7/1,70) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

87.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x16 (2x7...

87.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x2 (2x7/0,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x2 (2x7/0,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

15.850 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x2 (2x7/...

15.850 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x2,5 (2x7/0,67) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x2,5 (2x7/0,67) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

18.510 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x2,5 (2x...

18.510 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x22 (2x7/2,00) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x22 (2x7/2,00) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

117.800 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x22 (2x7...

117.800 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x25 (2x7/2,14) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x25 (2x7/2,14) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

133.100 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x25 (2x7...

133.100 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x3,5 (2x7/0,80) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x3,5 (2x7/0,80) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

25.000 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x3,5 (2x...

25.000 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x30 (2x7/2,30) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x30 (2x7/2,30) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

151.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x30 (2x7...

151.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x35 (2x7/2,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x35 (2x7/2,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

179.200 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x35 (2x7...

179.200 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x38 (2x7/2,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x38 (2x7/2,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

189.700 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x38 (2x7...

189.700 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x4 (2x7/0,85) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x4 (2x7/0,85) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

27.500 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x4 (2x7/...

27.500 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x5,5 (2x7/1,00) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x5,5 (2x7/1,00) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

35.400 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x5,5 (2x...

35.400 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x50 (2x19/1,80) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x50 (2x19/1,80) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

247.500 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x50 (2x1...

247.500 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x6 (2x7/1,04) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x6 (2x7/1,04) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

37.800 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x6 (2x7/...

37.800 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x60 (2x19/2,00) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x60 (2x19/2,00) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

300.700 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x60 (2x1...

300.700 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x70 (2x19/2,14) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x70 (2x19/2,14) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

342.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x70 (2x1...

342.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x8 (2x7/1,20) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x8 (2x7/1,20) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

48.200 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x8 (2x7/...

48.200 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x80 (2x19/2,30) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x80 (2x19/2,30) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

393.100 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x80 (2x1...

393.100 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -2x95 (2x19/2,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -2x95 (2x19/2,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

469.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -2x95 (2x1...

469.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -3,5 (1x7/0,80) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -3,5 (1x7/0,80) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

10.830 đ

Cáp điện Cadivi CXV -3,5 (1x7/...

10.830 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -30 (1x7/2,30) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -30 (1x7/2,30) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

71.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -30 (1x7/2...

71.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -300 (1x61/2,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -300 (1x61/2,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

719.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -300 (1x61...

719.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -325 (1x61/2,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -325 (1x61/2,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

764.800 đ

Cáp điện Cadivi CXV -325 (1x61...

764.800 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -35 (1x7/2,52) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -35 (1x7/2,52) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

85.100 đ

Cáp điện Cadivi CXV -35 (1x7/2...

85.100 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -38 (1x7/2,60) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -38 (1x7/2,60) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

90.200 đ

Cáp điện Cadivi CXV -38 (1x7/2...

90.200 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -4 (1x7/0,85) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -4 (1x7/0,85) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

11.960 đ

Cáp điện Cadivi CXV -4 (1x7/0,...

11.960 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -400 (1x61/2,90) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -400 (1x61/2,90) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

948.800 đ

Cáp điện Cadivi CXV -400 (1x61...

948.800 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -5,5 (1x7/1,00) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -5,5 (1x7/1,00) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

15.700 đ

Cáp điện Cadivi CXV -5,5 (1x7/...

15.700 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -50 (1x19/1,80) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -50 (1x19/1,80) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

118.400 đ

Cáp điện Cadivi CXV -50 (1x19/...

118.400 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -500 (1x61/3,20) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -500 (1x61/3,20) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

1.147.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -500 (1x61...

1.147.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -6 (1x7/1,04) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -6 (1x7/1,04) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

16.760 đ

Cáp điện Cadivi CXV -6 (1x7/1,...

16.760 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -60 (1x19/2,00) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -60 (1x19/2,00) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

144.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -60 (1x19/...

144.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -630 (1x61/3,61) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -630 (1x61/3,61) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

1.455.300 đ

Cáp điện Cadivi CXV -630 (1x61...

1.455.300 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -70 (1x19/2,14) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -70 (1x19/2,14) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

164.800 đ

Cáp điện Cadivi CXV -70 (1x19/...

164.800 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -8 (1x7/1,20) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -8 (1x7/1,20) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

21.500 đ

Cáp điện Cadivi CXV -8 (1x7/1,...

21.500 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -80 (1x19/2,30) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -80 (1x19/2,30) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

189.600 đ

Cáp điện Cadivi CXV -80 (1x19/...

189.600 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua
Picture of Cáp điện Cadivi CXV -800 (1x61/4,10) -0,6/1kV

Cáp điện Cadivi CXV -800 (1x61/4,10) -0,6/1kV

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua

1.872.700 đ

Cáp điện Cadivi CXV -800 (1x61...

1.872.700 đ

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi ,ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tả...

Đặt mua