Biến tần Omron 3G3MX

Picture of  Biến tần Omron 3G3MX-A4075

Biến tần Omron 3G3MX-A4075

Biến tần Omron 3G3MX-A4075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 20.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4075

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 20.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron  3G3MX2-A2004

Biến tần Omron 3G3MX2-A2004

Biến tần 400W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

4.249.350 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2004

4.249.350 đ

Biến tần 400W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron  3G3RX-A4015

Biến tần Omron 3G3RX-A4015

Biến tần 1.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

15.624.000 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4015

15.624.000 đ

Biến tần 1.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron  3G3RX-A4022

Biến tần Omron 3G3RX-A4022

Biến tần 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

16.464.000 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4022

16.464.000 đ

Biến tần 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2002

Biến tần Omron 3G3MX2-A2002

Biến tần 200W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

4.082.400 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2002

4.082.400 đ

Biến tần 200W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2007

Biến tần Omron 3G3MX2-A2007

Biến tần 750W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

4.888.170 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2007

4.888.170 đ

Biến tần 750W, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2015

Biến tần Omron 3G3MX2-A2015

Biến tần 1.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

6.138.090 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2015

6.138.090 đ

Biến tần 1.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2022

Biến tần Omron 3G3MX2-A2022

Biến tần 2.2kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

7.109.970 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2022

7.109.970 đ

Biến tần 2.2kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2037

Biến tần Omron 3G3MX2-A2037

Biến tần 3.7kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

8.274.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2037

8.274.000 đ

Biến tần 3.7kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2055

Biến tần Omron 3G3MX2-A2055

Biến tần 5.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

13.755.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2055

13.755.000 đ

Biến tần 5.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A2075

Biến tần Omron 3G3MX2-A2075

Biến tần 7.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

16.254.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A2075

16.254.000 đ

Biến tần 7.5kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4004

Biến tần Omron 3G3MX2-A4004

Biến tần 400W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

6.615.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4004

6.615.000 đ

Biến tần 400W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4007

Biến tần Omron 3G3MX2-A4007

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

6.749.400 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4007

6.749.400 đ

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A40110

Biến tần Omron 3G3MX2-A40110

Công suất 11Kw - 15,0Hp,0Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A40110

0 đ

Công suất 11Kw - 15,0Hp,0Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A40150

Biến tần Omron 3G3MX2-A40150

Công suất 15Kw - 20,0Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A40150

0 đ

Công suất 15Kw - 20,0Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector Nguồn cung cấp: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4022

Biến tần Omron 3G3MX2-A4022

Biến tần 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

8.610.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4022

8.610.000 đ

Biến tần 2.2kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4030

Biến tần Omron 3G3MX2-A4030

Biến tần 3.0kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

8.750.700 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4030

8.750.700 đ

Biến tần 3.0kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4040

Biến tần Omron 3G3MX2-A4040

Công suất 4,0Kw - 5,5Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4040

0 đ

Công suất 4,0Kw - 5,5Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4055

Biến tần Omron 3G3MX2-A4055

Biến tần 400W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

12.341.700 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4055

12.341.700 đ

Biến tần 400W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4075

Biến tần Omron 3G3MX2-A4075

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

13.891.500 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4075

13.891.500 đ

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4110

Biến tần Omron 3G3MX2-A4110

Biến tần 11kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

23.058.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4110

23.058.000 đ

Biến tần 11kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX2-A4150

Biến tần Omron 3G3MX2-A4150

Biến tần 15kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

13.891.500 đ

Biến tần Omron 3G3MX2-A4150

13.891.500 đ

Biến tần 15kW, 3 pha 400VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2002

Biến tần Omron 3G3MX-A2002

Biến tần Omron 3G3MX-A2002 Công suất: 0.2kW Dòng định mức: 2.0 A Điện áp vào: 3 p...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2002

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2002 Công suất: 0.2kW Dòng định mức: 2.0 A Điện áp vào: 3 p...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2004

Biến tần Omron 3G3MX-A2004

Biến tần Omron 3G3MX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.9 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2004

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.9 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2007

Biến tần Omron 3G3MX-A2007

Biến tần Omron 3G3MX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 6.5A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2007

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 6.5A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2015

Biến tần Omron 3G3MX-A2015

Biến tần Omron 3G3MX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 10.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2015

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 10.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2022

Biến tần Omron 3G3MX-A2022

Biến tần Omron 3G3MX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 14.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2022

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 14.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2037

Biến tần Omron 3G3MX-A2037

Biến tần Omron 3G3MX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 22.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

35.351.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2037

35.351.000 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 22.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2055

Biến tần Omron 3G3MX-A2055

Biến tần Omron 3G3MX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 30.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2055

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 30.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2075

Biến tần Omron 3G3MX-A2075

Biến tần Omron 3G3MX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 40.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2075

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 40.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2110

Biến tần Omron 3G3MX-A2110

Biến tần 15kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2110

0 đ

Biến tần 15kW, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A2150

Biến tần Omron 3G3MX-A2150

Công suất 15Kw - 20,0Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A2150

0 đ

Công suất 15Kw - 20,0Hp, 3 pha 200VAC. Chức năng PID, Sensorless Vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A4004

Biến tần Omron 3G3MX-A4004

Biến tần Omron 3G3MX-A4004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 2.0 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4004

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 2.0 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A4007

Biến tần Omron 3G3MX-A4007

Biến tần Omron 3G3MX-A4007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 3.3 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4007

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 3.3 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A4015

Biến tần Omron 3G3MX-A4015

Biến tần Omron 3G3MX-A4015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 5.0 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4015

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 5.0 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A4022

Biến tần Omron 3G3MX-A4022

Biến tần Omron 3G3MX-A4022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 7.0 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4022

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 7.0 A Điện áp vào: 3 ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A4037

Biến tần Omron 3G3MX-A4037

Biến tần Omron 3G3MX-A4037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 11.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4037

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 11.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-A4055

Biến tần Omron 3G3MX-A4055

Biến tần Omron 3G3MX-A4055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 16.5 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4055

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-A4055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 16.5 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-AE002

Biến tần Omron 3G3MX-AE002

Biến tần Omron 3G3MX-AE002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 3.5A / 1 pha hoặc 2.0A /...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE002

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 3.5A / 1 pha hoặc 2.0A /...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-AE004

Biến tần Omron 3G3MX-AE004

Biến tần Omron 3G3MX-AE004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 5.8A / 1 pha hoặc 3.4A /...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE004

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 5.8A / 1 pha hoặc 3.4A /...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-AE007

Biến tần Omron 3G3MX-AE007

Biến tần Omron 3G3MX-AE007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 9.0A / 1 pha hoặc 5.2A ...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE007

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 9.0A / 1 pha hoặc 5.2A ...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-AE015

Biến tần Omron 3G3MX-AE015

Biến tần Omron 3G3MX-AE015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 17.5A / 1 pha hoặc 10.0A...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE015

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 17.5A / 1 pha hoặc 10.0A...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3MX-AE022

Biến tần Omron 3G3MX-AE022

Biến tần Omron 3G3MX-AE022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 24.0A / 1 pha hoặc 14.0A...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE022

0 đ

Biến tần Omron 3G3MX-AE022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 24.0A / 1 pha hoặc 14.0A...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4007

Biến tần Omron 3G3RX-A4007

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

13.524.000 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4007

13.524.000 đ

Biến tần 750W, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4037

Biến tần Omron 3G3RX-A4037

Biến tần 3.7kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

18.060.000 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4037

18.060.000 đ

Biến tần 3.7kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4055

Biến tần Omron 3G3RX-A4055

Biến tần 5.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

17.892.000 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4055

17.892.000 đ

Biến tần 5.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4075

Biến tần Omron 3G3RX-A4075

Biến tần 7.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

21.504.000 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4075

21.504.000 đ

Biến tần 7.5kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4300

Biến tần Omron 3G3RX-A4300

Biến tần 30kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4300

0 đ

Biến tần 30kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4370

Biến tần Omron 3G3RX-A4370

Biến tần 37kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4370

0 đ

Biến tần 37kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4450

Biến tần Omron 3G3RX-A4450

Biến tần 45kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4450

0 đ

Biến tần 45kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3RX-A4550

Biến tần Omron 3G3RX-A4550

Biến tần 55kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3RX-A4550

0 đ

Biến tần 55kW, 3 pha 400VAC. Chức năng Vector control, Auto-tuning, Sensorless vector

Đặt mua