Biến tần Omron 3G3JX

Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2002

Biến tần Omron 3G3JX-A2002

Biến tần Omron 3G3JX-A2002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 1.8 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2002

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 1.8 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2004

Biến tần Omron 3G3JX-A2004

Biến tần Omron 3G3JX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.4 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2004

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 3.4 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 5.2 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2007

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 5.2 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2015

Biến tần Omron 3G3JX-A2015

Biến tần Omron 3G3JX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 9.3 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2015

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 9.3 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2022

Biến tần Omron 3G3JX-A2022

Biến tần Omron 3G3JX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 13.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2022

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 13.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2037

Biến tần Omron 3G3JX-A2037

Biến tần Omron 3G3JX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 20.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2037

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 20.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2055

Biến tần Omron 3G3JX-A2055

Biến tần Omron 3G3JX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 30.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2055

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 30.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A2075

Biến tần Omron 3G3JX-A2075

Biến tần Omron 3G3JX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 40.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2075

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A2075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 40.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4004

Biến tần Omron 3G3JX-A4004

Biến tần Omron 3G3JX-A4004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 2.0 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4004

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 2.0 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4007

Biến tần Omron 3G3JX-A4007

Biến tần Omron 3G3JX-A4007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 3.3 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4007

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 3.3 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4015

Biến tần Omron 3G3JX-A4015

Biến tần Omron 3G3JX-A4015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 5.0 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4015

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 5.0 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4022

Biến tần Omron 3G3JX-A4022

Biến tần Omron 3G3JX-A4022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 7.0 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4022

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 7.0 A Điện áp vào: 3-...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4037

Biến tần Omron 3G3JX-A4037

Biến tần Omron 3G3JX-A4037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 11.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4037

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4037 Công suất: 3.7 kW Dòng định mức: 11.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4055

Biến tần Omron 3G3JX-A4055

Biến tần Omron 3G3JX-A4055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 16.5 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4055

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4055 Công suất: 5.5 kW Dòng định mức: 16.5 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-A4075

Biến tần Omron 3G3JX-A4075

Biến tần Omron 3G3JX-A4075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 20.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4075

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-A4075 Công suất: 7.5 kW Dòng định mức: 20.0 A Điện áp vào: 3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-AE002

Biến tần Omron 3G3JX-AE002

Biến tần Omron 3G3JX-AE002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 3.1A / 1 pha hoặc 1.8A/3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE002

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE002 Công suất: 0.2 kW Dòng định mức: 3.1A / 1 pha hoặc 1.8A/3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-AE004

Biến tần Omron 3G3JX-AE004

Biến tần Omron 3G3JX-AE004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 5.8A / 1 pha hoặc 3.4A/3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE004

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE004 Công suất: 0.4 kW Dòng định mức: 5.8A / 1 pha hoặc 3.4A/3...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-AE007

Biến tần Omron 3G3JX-AE007

Biến tần Omron 3G3JX-AE007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 9.0A / 1 pha hoặc 5.2A/...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE007

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE007 Công suất: 0.75 kW Dòng định mức: 9.0A / 1 pha hoặc 5.2A/...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-AE015

Biến tần Omron 3G3JX-AE015

Biến tần Omron 3G3JX-AE015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 16.0A / 1 pha hoặc 9.3A/...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE015

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE015 Công suất: 1.5 kW Dòng định mức: 16.0A / 1 pha hoặc 9.3A/...

Đặt mua
Picture of Biến tần Omron 3G3JX-AE022

Biến tần Omron 3G3JX-AE022

Biến tần Omron 3G3JX-AE022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 22.5A / 1 pha hoặc 13A/3...

Đặt mua

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE022

0 đ

Biến tần Omron 3G3JX-AE022 Công suất: 2.2 kW Dòng định mức: 22.5A / 1 pha hoặc 13A/3...

Đặt mua