Biến tần ACQ810

Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-021A-4 11KW

Biến tần ABB ACQ810-04-021A-4 11KW

Công suất :11KW I2N* A:21 Frame size: B Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-021A-4 ...

0 đ

Công suất :11KW I2N* A:21 Frame size: B Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-028A-4 15KW

Biến tần ABB ACQ810-04-028A-4 15KW

Công suất :15KW I2N* A:28 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-028A-4 ...

0 đ

Công suất :15KW I2N* A:28 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-02A7-4 1.1KW

Biến tần ABB ACQ810-04-02A7-4 1.1KW

Công suất :1.1KW I2N* A:2.7 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-02A7-4 ...

0 đ

Công suất :1.1KW I2N* A:2.7 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-035A-4 18.5KW

Biến tần ABB ACQ810-04-035A-4 18.5KW

Công suất :18.58KW I2N* A:35 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-035A-4 ...

0 đ

Công suất :18.58KW I2N* A:35 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-03A5-4 1.5KW

Biến tần ABB ACQ810-04-03A5-4 1.5KW

Công suất :1.5KW I2N* A:3.5 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-03A5-4 ...

0 đ

Công suất :1.5KW I2N* A:3.5 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-040A-4 22KW

Biến tần ABB ACQ810-04-040A-4 22KW

Công suất :22KW I2N* A:40 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-040A-4 ...

0 đ

Công suất :22KW I2N* A:40 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-04A9-4 2.2KW

Biến tần ABB ACQ810-04-04A9-4 2.2KW

Công suất :2.2KW I2N* A:4.9 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-04A9-4 ...

0 đ

Công suất :2.2KW I2N* A:4.9 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-053A-4 30KW

Biến tần ABB ACQ810-04-053A-4 30KW

Công suất :30KW I2N* A:53 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-053A-4 ...

0 đ

Công suất :30KW I2N* A:53 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-067A-4 37KW

Biến tần ABB ACQ810-04-067A-4 37KW

Công suất :37KW I2N* A:67 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-067A-4 ...

0 đ

Công suất :37KW I2N* A:67 Frame size: V Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-06A3-4 3KW

Biến tần ABB ACQ810-04-06A3-4 3KW

Công suất :3KW I2N* A:6.3 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Series...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-06A3-4 ...

0 đ

Công suất :3KW I2N* A:6.3 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Series...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-080A-4 45KW

Biến tần ABB ACQ810-04-080A-4 45KW

Công suất :45KW I2N* A:80 Frame size: D Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-080A-4 ...

0 đ

Công suất :45KW I2N* A:80 Frame size: D Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-08A3-4 4KW

Biến tần ABB ACQ810-04-08A3-4 4KW

Công suất :4KW I2N* A:8.3 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Series...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-08A3-4 ...

0 đ

Công suất :4KW I2N* A:8.3 Frame size: A Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Series...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-098A-4 55KW

Biến tần ABB ACQ810-04-098A-4 55KW

Công suất :55KW I2N* A:98 Frame size: D Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-098A-4 ...

0 đ

Công suất :55KW I2N* A:98 Frame size: D Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Serie...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-11A0-4 5.5KW

Biến tần ABB ACQ810-04-11A0-4 5.5KW

Công suất :5.5KW I2N* A:11 Frame size: B Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-11A0-4 ...

0 đ

Công suất :5.5KW I2N* A:11 Frame size: B Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Seri...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-138A-4 75KW

Biến tần ABB ACQ810-04-138A-4 75KW

Công suất :75KW I2N* A:138 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-138A-4 ...

0 đ

Công suất :75KW I2N* A:138 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-14A4-4 7.5KW

Biến tần ABB ACQ810-04-14A4-4 7.5KW

Công suất :7.5KW I2N* A:14.4 Frame size: B Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-14A4-4 ...

0 đ

Công suất :7.5KW I2N* A:14.4 Frame size: B Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-162A-4 90KW

Biến tần ABB ACQ810-04-162A-4 90KW

Công suất :90KW I2N* A:162 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-162A-4 ...

0 đ

Công suất :90KW I2N* A:162 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-203A-4 110KW

Biến tần ABB ACQ810-04-203A-4 110KW

Công suất :110KW I2N* A:203 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-203A-4 ...

0 đ

Công suất :110KW I2N* A:203 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-240A-4-4 132KW

Biến tần ABB ACQ810-04-240A-4-4 132KW

Công suất :132KW I2N* A:240 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-240A-4-...

0 đ

Công suất :132KW I2N* A:240 Frame size: E0 Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Se...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-286A-4 160KW

Biến tần ABB ACQ810-04-286A-4 160KW

Công suất :160KW I2N* A:286 Frame size: E Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-286A-4 ...

0 đ

Công suất :160KW I2N* A:286 Frame size: E Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-414A-4 200KW

Biến tần ABB ACQ810-04-414A-4 200KW

Công suất :200KW I2N* A:414 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-414A-4 ...

0 đ

Công suất :200KW I2N* A:414 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-477A-4 250KW

Biến tần ABB ACQ810-04-477A-4 250KW

Công suất :250KW I2N* A:477 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-477A-4 ...

0 đ

Công suất :250KW I2N* A:477 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-550A-4 315KW

Biến tần ABB ACQ810-04-550A-4 315KW

Công suất :315KW I2N* A:550 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-550A-4 ...

0 đ

Công suất :315KW I2N* A:550 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-616A-4 355KW

Biến tần ABB ACQ810-04-616A-4 355KW

Công suất :355KW I2N* A:616 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-616A-4 ...

0 đ

Công suất :355KW I2N* A:616 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua
Picture of Biến tần ABB ACQ810-04-704A-4 400KW

Biến tần ABB ACQ810-04-704A-4 400KW

Công suất :400KW I2N* A:704 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua

0 đ

Biến tần ABB ACQ810-04-704A-4 ...

0 đ

Công suất :400KW I2N* A:704 Frame size: G Biến tần ABB Hãng sản xuất :ABB ACQ810 Ser...

Đặt mua