MicroLogix 1500 system

Picture of  Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-OF4VI

Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-OF4VI

Compact analog I/O modules 1769-OF4VI Loại module ngõ ra tương tự điện áp, các ngõ ra các...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mi...

Compact analog I/O modules 1769-OF4VI Loại module ngõ ra tương tự điện áp, các ngõ ra các...

Đặt mua
Picture of  Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF16V

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF16V

Compact analog I/O modules 1769-IF16V Loại module ngõ vào tương tự điện áp Có 16 ngõ vào...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mi...

Compact analog I/O modules 1769-IF16V Loại module ngõ vào tương tự điện áp Có 16 ngõ vào...

Đặt mua
Picture of  Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF2

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF2

Compact analog I/O modules 1769-OF2 Loại module ngõ ra tương tựCó 2 ngõ ra single-ended ...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mi...

Compact analog I/O modules 1769-OF2 Loại module ngõ ra tương tựCó 2 ngõ ra single-ended ...

Đặt mua
Picture of  Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF4

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF4

Compact analog I/O modules 1769-OF4 Loại module ngõ ra tương tự Có 4 ngõ ra single-ended...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mi...

Compact analog I/O modules 1769-OF4 Loại module ngõ ra tương tự Có 4 ngõ ra single-ended...

Đặt mua
Picture of  Compact Digital AC I/O Modules 1769-IQ6XOW4

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IQ6XOW4

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ6XOW4 Loại module bao gồm 24V DC sink/source input ...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Module...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ6XOW4 Loại module bao gồm 24V DC sink/source input ...

Đặt mua
Picture of  Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA16 Nguồn cung cấp: 100/240V AC Có 16 ngõ ra số (8 ...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Module...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA16 Nguồn cung cấp: 100/240V AC Có 16 ngõ ra số (8 ...

Đặt mua
Picture of 1769-IF4Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4

1769-IF4Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4

Compact analog I/O modules 1769-IF4 Loại module ngõ vào tương tự điện áp/dòng điện Có 4 ...

Đặt mua

1769-IF4Compact analog I/O mod...

Compact analog I/O modules 1769-IF4 Loại module ngõ vào tương tự điện áp/dòng điện Có 4 ...

Đặt mua
Picture of Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW16

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW16

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW16 Loại module ngõ ra công tắc rờ le Nguồn cu...

Đặt mua

Compact AC/DC relay contact mo...

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW16 Loại module ngõ ra công tắc rờ le Nguồn cu...

Đặt mua
Picture of Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8Loại module ngõ ra công tắc rờ le Nguồn cung ...

Đặt mua

Compact AC/DC relay contact mo...

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8Loại module ngõ ra công tắc rờ le Nguồn cung ...

Đặt mua
Picture of Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8I

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8I

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8I Loại module ngõ ra công tắc rờ le, các công...

Đặt mua

Compact AC/DC relay contact mo...

Compact AC/DC relay contact modules 1769-OW8I Loại module ngõ ra công tắc rờ le, các công...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-IR6

Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-IR6

Compact analog Thermocouple and RTD modules 1769-IR6 Có 6 ngõ vào RTD Dải ngõ vào: 0…150...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog Thermocouple and RTD modules 1769-IR6 Có 6 ngõ vào RTD Dải ngõ vào: 0…150...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-IT6

Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-IT6

Compact analog Thermocouple and RTD modules 1769-IT6 Loại module ngõ vào Thermocouple/mV ...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog Thermocouple and RTD modules 1769-IT6 Loại module ngõ vào Thermocouple/mV ...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-OF8V

Compact analog I/O modules MicroLogix1500- 1769-OF8V

Compact analog I/O modules 1769-OF8VLoại module ngõ ra tương tự điện áp Có 8 ngõ ra singl...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-OF8VLoại module ngõ ra tương tự điện áp Có 8 ngõ ra singl...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF16C

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF16C

Compact analog I/O modules 1769-IF16C Loại module ngõ vào tương tự dòng điệnCó 16 ngõ vào...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-IF16C Loại module ngõ vào tương tự dòng điệnCó 16 ngõ vào...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4I

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4I

Compact analog I/O modules 1769-IF4I Loại module ngõ vào tương tự điện áp/dòng điện, các ...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-IF4I Loại module ngõ vào tương tự điện áp/dòng điện, các ...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4XOF2

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4XOF2

Compact analog I/O modules 1769-IF4XOF2 Loại module tương tự bao gồm cả ngõ vào và ngõ ra...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-IF4XOF2 Loại module tương tự bao gồm cả ngõ vào và ngõ ra...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4XOF2F

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF4XOF2F

Compact analog I/O modules 1769-IF4XOF2F Loại module tương tự bao gồm cả ngõ vào và ngõ r...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-IF4XOF2F Loại module tương tự bao gồm cả ngõ vào và ngõ r...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF8

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-IF8

Compact analog I/O modules 1769-IF8 Loại module ngõ vào tương tự điện áp/dòng điện, các n...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-IF8 Loại module ngõ vào tương tự điện áp/dòng điện, các n...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF4CI

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF4CI

Compact analog I/O modules 1769-OF4CI Loại module ngõ ra tương tự dòng điện, các ngõ ra c...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-OF4CI Loại module ngõ ra tương tự dòng điện, các ngõ ra c...

Đặt mua
Picture of Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF8C

Compact analog I/O modules MicroLogix1500-1769-OF8C

Compact analog I/O modules 1769-OF8C Loại module ngõ ra tương tự dòng điệnCó 8 ngõ ra sin...

Đặt mua

Compact analog I/O modules Mic...

Compact analog I/O modules 1769-OF8C Loại module ngõ ra tương tự dòng điệnCó 8 ngõ ra sin...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA8

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA8

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA8 Nguồn cung cấp: 100/240V AC Có 8 ngõ ra số (4 ng...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OA8 Nguồn cung cấp: 100/240V AC Có 8 ngõ ra số (4 ng...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16 Nguồn cung cấp: 24V DC source Có 16 ngõ ra số (...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16 Nguồn cung cấp: 24V DC source Có 16 ngõ ra số (...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16P

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16P

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16PLoại module ngõ ra bán dẫn 24V DC source Nguồn c...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB16PLoại module ngõ ra bán dẫn 24V DC source Nguồn c...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB32

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB32

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB32 Loại module ngõ ra bán dẫn 24V DC source Nguồn ...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB32 Loại module ngõ ra bán dẫn 24V DC source Nguồn ...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB8

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB8

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB8 Nguồn cung cấp: 24V DC source Có 8 ngõ ra số (4 ...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OB8 Nguồn cung cấp: 24V DC source Có 8 ngõ ra số (4 ...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OG16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OG16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OG16 Loại module ngõ ra TTL Nguồn cung cấp: 5V DC TT...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OG16 Loại module ngõ ra TTL Nguồn cung cấp: 5V DC TT...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T Loại module ngõ ra bán dẫn 24V DC sink Nguồn c...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T Loại module ngõ ra bán dẫn 24V DC sink Nguồn c...

Đặt mua
Picture of Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T Loại module ngõ ra bán dẫn 24V DC sink Nguồn c...

Đặt mua

Compact Digital AC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-OV32T Loại module ngõ ra bán dẫn 24V DC sink Nguồn c...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IA16

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IA16

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IA16 Nguồn cung cấp: 100/120V AC Có 16 ngõ vào số, c...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IA16 Nguồn cung cấp: 100/120V AC Có 16 ngõ vào số, c...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IA8I

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IA8I

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IA8I Nguồn cung cấp: 100/120V AC Có 8 ngõ vào số đượ...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IA8I Nguồn cung cấp: 100/120V AC Có 8 ngõ vào số đượ...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16 Nguồn cho ngõ vào: 5V DC TTL source Có 16 ngõ v...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16 Nguồn cho ngõ vào: 5V DC TTL source Có 16 ngõ v...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IM12

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IM12

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IM12 Nguồn cung cấp: 200/240V AC Có 12 ngõ vào số, c...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital AC I/O Modules 1769-IM12 Nguồn cung cấp: 200/240V AC Có 12 ngõ vào số, c...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ16

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ16

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16 Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp v...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16 Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp v...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ16F

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ16F

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16F Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp ...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IG16F Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp ...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32 Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp v...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32 Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp v...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32T

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32T

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32T Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp ...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ32T Nguồn cho ngõ vào: 24V DC sink/source Điện áp ...

Đặt mua
Picture of Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ6XOW4

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ6XOW4

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ6XOW4 Loại module bao gồm 24V DC sink/source input ...

Đặt mua

Compact Digital DC I/O Modules...

Compact Digital DC I/O Modules 1769-IQ6XOW4 Loại module bao gồm 24V DC sink/source input ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500- 1764-24AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500- 1764-24AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-24AWA Điện áp nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 12 n...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-24AWA Điện áp nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 12 n...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-28BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-28BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-28BXB Điện áp nguồn cung cấp: 24V DC Có 8 ngõ vào...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500 1764-28BXB Điện áp nguồn cung cấp: 24V DC Có 8 ngõ vào...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500-1764-24BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1500-1764-24BWA

PLC Allen-Bradley MicriLogix 1500 1764-24BWA Điện áp nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 8 ng...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicriLogix 1500 1764-24BWA Điện áp nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 8 ng...

Đặt mua