PLC IDEC

Picture of  Khối mở rộng IDEC FC4A-M08BR1

Khối mở rộng IDEC FC4A-M08BR1

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-M08BR1

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of CPU IDEC  FC5A-C16R2C

CPU IDEC FC5A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C10R2

CPU IDEC FC4A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C10R2C

CPU IDEC FC4A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C16R2

CPU IDEC FC4A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C16R2C

CPU IDEC FC4A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C16R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C24R2

CPU IDEC FC4A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-C24R2C

CPU IDEC FC4A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 6 Ngõ ra:4 Relay

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20K3

CPU IDEC FC4A-D20K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20RK1

CPU IDEC FC4A-D20RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20RS1

CPU IDEC FC4A-D20RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D20S3

CPU IDEC FC4A-D20S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D20S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D40K3

CPU IDEC FC4A-D40K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D40K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC4A-D40S3

CPU IDEC FC4A-D40S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC4A-D40S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C10R2

CPU IDEC FC5A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C10R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C10R2C

CPU IDEC FC5A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C10R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C16R2

CPU IDEC FC5A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C16R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C24R2

CPU IDEC FC5A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C24R2

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-C24R2C

CPU IDEC FC5A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-C24R2C

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D16RK1

CPU IDEC FC5A-D16RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D16RK1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D16RS1

CPU IDEC FC5A-D16RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D16RS1

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D32K3

CPU IDEC FC5A-D32K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D32K3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of CPU IDEC FC5A-D32S3

CPU IDEC FC5A-D32S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua

CPU IDEC FC5A-D32S3

Nguồn cấp: 24V DC Ngõ vào: 8 Ngõ ra: 6 relay, 2 transitor sink

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1 2in Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Kiểu đấu dây: Termina...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-J2A1 2in Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Kiểu đấu dây: Termina...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1 1out Ngõ ra: 0-10V DC, 4-20 mA Kiểu đấu dây: Termin...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K1A1 1out Ngõ ra: 0-10V DC, 4-20 mA Kiểu đấu dây: Termin...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1 2out Ngõ ra: 4-20 mA, -10-+10V DC Kiểu đấu dây: Ter...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-K2C1 2out Ngõ ra: 4-20 mA, -10-+10V DC Kiểu đấu dây: Ter...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1 2in/1out Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Ngõ ra: 0-10V D...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03A1 2in/1out Ngõ vào: 0-10V DC, 4-20Ma Ngõ ra: 0-10V D...

Đặt mua
Picture of Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1 2in/1out Ngõ vào: Thermocouple, PT Ngõ ra: 0-10V ...

Đặt mua

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-...

Khối biến đổi AD/DA IDEC FC4A-L03AP1 2in/1out Ngõ vào: Thermocouple, PT Ngõ ra: 0-10V ...

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-M24BR2

Khối mở rộng IDEC FC4A-M24BR2

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-M24BR2

4in/4 out ngõ vào: 24V DC ngõ ra: relay Kiểu đấu dây: Terminal có thể tháo rời

Đặt mua
Picture of Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1

Khối mở rộng IDEC FC4A-N08B1 8in, Ngõ vào: 24V DC Kiểu đấu: dây có thể tháo rời

Đặt mua