MicroLogix 1100 system

Picture of Analog Expansion Input Modules 1762-IF4

Analog Expansion Input Modules 1762-IF4

Analog Expansion Input Modules 1762-IF4 Có 4 ngõ vào differential (bipolar) (điện áp: -10...

Đặt mua

Analog Expansion Input Modules...

Analog Expansion Input Modules 1762-IF4 Có 4 ngõ vào differential (bipolar) (điện áp: -10...

Đặt mua
Picture of Analog Expansion Input/Output Modules 1762-IF2OF2

Analog Expansion Input/Output Modules 1762-IF2OF2

Analog Expansion Input/Output Modules 1762-IF2OF2 Có 2-channel analog voltage/current inp...

Đặt mua

Analog Expansion Input/Output ...

Analog Expansion Input/Output Modules 1762-IF2OF2 Có 2-channel analog voltage/current inp...

Đặt mua
Picture of Analog Expansion Output Modules 1762-OF4

Analog Expansion Output Modules 1762-OF4

Analog Expansion Output Modules 1762-OF4 Có 4 ngõ ra single-ended (unipolar) (điện áp: 0…...

Đặt mua

Analog Expansion Output Module...

Analog Expansion Output Modules 1762-OF4 Có 4 ngõ ra single-ended (unipolar) (điện áp: 0…...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Input Modules 1762-IA8

Digital Expansion Input Modules 1762-IA8

Digital Expansion Input Modules 1762-IA8 Có 8 ngõ vào 120 VAC và 1 COM Độ trễ tín hiệu: ...

Đặt mua

Digital Expansion Input Module...

Digital Expansion Input Modules 1762-IA8 Có 8 ngõ vào 120 VAC và 1 COM Độ trễ tín hiệu: ...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Input Modules 1762-IQ16

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ16

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ16 Có 16 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 COM Độ ...

Đặt mua

Digital Expansion Input Module...

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ16 Có 16 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 COM Độ ...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Input Modules 1762-IQ32T

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ32T

Có 32 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 4 COM Độ trễ tín hiệu: On Delay: 8.0 ms, Off Delay: ...

Đặt mua

Digital Expansion Input Module...

Có 32 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 4 COM Độ trễ tín hiệu: On Delay: 8.0 ms, Off Delay: ...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Input Modules 1762-IQ8

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ8

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ8 Có 8 ngõ vào 24V DC (sink/source) và 1 COM Độ t...

Đặt mua

Digital Expansion Input Module...

Digital Expansion Input Modules 1762-IQ8 Có 8 ngõ vào 24V DC (sink/source) và 1 COM Độ t...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Input/Output Modules 1762-IQ8OW6

Digital Expansion Input/Output Modules 1762-IQ8OW6

Digital Expansion Input/Output Modules 1762-IQ8OW6 Có 8 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 ...

Đặt mua

Digital Expansion Input/Output...

Digital Expansion Input/Output Modules 1762-IQ8OW6 Có 8 ngõ vào 24VDC (sink/source) và 2 ...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OA8

Digital Expansion Output Modules 1762-OA8

Digital Expansion Output Modules 1762-OA8 Có 8 ngõ ra 240VAC và 2 COM Độ trễ tín hiệu (t...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OA8 Có 8 ngõ ra 240VAC và 2 COM Độ trễ tín hiệu (t...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OB16

Digital Expansion Output Modules 1762-OB16

Digital Expansion Output Modules 1762-OB16 Có 16 ngõ ra 24VDC và 1 COM Độ trễ tín hiệu (...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OB16 Có 16 ngõ ra 24VDC và 1 COM Độ trễ tín hiệu (...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OB32T

Digital Expansion Output Modules 1762-OB32T

Digital Expansion Output Modules 1762-OB32T Có 32 ngõ ra 24V DC source và 2 COM Độ trễ t...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OB32T Có 32 ngõ ra 24V DC source và 2 COM Độ trễ t...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OB8

Digital Expansion Output Modules 1762-OB8

Digital Expansion Output Modules 1762-OB8 Có 8 ngõ ra 24VDC và 1 COM Độ trễ tín hiệu (tả...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OB8 Có 8 ngõ ra 24VDC và 1 COM Độ trễ tín hiệu (tả...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OV32T

Digital Expansion Output Modules 1762-OV32T

Digital Expansion Output Modules 1762-OV32T Có 32 ngõ ra 24V DC source và 2 COM Độ trễ t...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OV32T Có 32 ngõ ra 24V DC source và 2 COM Độ trễ t...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OW16

Digital Expansion Output Modules 1762-OW16

Digital Expansion Output Modules 1762-OW16 Có 16 ngõ ra relay (5~265 VAC, 5~125 VDC) và 2...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OW16 Có 16 ngõ ra relay (5~265 VAC, 5~125 VDC) và 2...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OW8

Digital Expansion Output Modules 1762-OW8

Digital Expansion Output Modules 1762-OW8 Có 8 ngõ ra relay (5~265 VAC, 5~125 VDC) và 2 C...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OW8 Có 8 ngõ ra relay (5~265 VAC, 5~125 VDC) và 2 C...

Đặt mua
Picture of Digital Expansion Output Modules 1762-OX6I

Digital Expansion Output Modules 1762-OX6I

Digital Expansion Output Modules 1762-OX6I Có 6 (N.C., N.O.) và 6 COM Độ trễ tín hiệu (t...

Đặt mua

Digital Expansion Output Modul...

Digital Expansion Output Modules 1762-OX6I Có 6 (N.C., N.O.) và 6 COM Độ trễ tín hiệu (t...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16AWA Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 10 ngõ vào ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16AWA Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 10 ngõ vào ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BBB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BBB

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BBB Nguồn cung cấp: 24 VDC Có 6 ngõ vào số 24 ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BBB Nguồn cung cấp: 24 VDC Có 6 ngõ vào số 24 ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BWA Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 6 ngõ vào s...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16BWA Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 6 ngõ vào s...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16DWD

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16DWD

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16DWD Nguồn cung cấp: 12VDC / 24 VDC Có 6 ngõ và...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1100 1763-L16DWD Nguồn cung cấp: 12VDC / 24 VDC Có 6 ngõ và...

Đặt mua
Picture of Temperature Expansion Input Modules 1762-IR4

Temperature Expansion Input Modules 1762-IR4

Temperature Expansion Input Modules 1762-IR4 Có 4-Channel RTD/Resistance Input Module ...

Đặt mua

Temperature Expansion Input Mo...

Temperature Expansion Input Modules 1762-IR4 Có 4-Channel RTD/Resistance Input Module ...

Đặt mua
Picture of Temperature Expansion Input Modules 1762-IT4

Temperature Expansion Input Modules 1762-IT4

Temperature Expansion Input Modules 1762-IT4 Có 4-Channel Thermocouple/mV Input Module T...

Đặt mua

Temperature Expansion Input Mo...

Temperature Expansion Input Modules 1762-IT4 Có 4-Channel Thermocouple/mV Input Module T...

Đặt mua