MicroLogix 1200 system

Picture of  PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24BWAR

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24BWAR

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 10 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 1...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix1...

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 10 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 1...

Đặt mua
Picture of  PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40AWAR

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40AWAR

Nguồn cung cấp: 120/240VAC, Có 24 ngõ vào số 120 VAC,Có 16 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC),...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix1...

Nguồn cung cấp: 120/240VAC, Có 24 ngõ vào số 120 VAC,Có 16 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC),...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24AWA

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 14 ngõ vào số 120 VAC Có 10 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC)...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 14 ngõ vào số 120 VAC Có 10 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC)...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24AWAR

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24AWAR

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 14 ngõ vào số 120 VAC Có 10 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC)...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 14 ngõ vào số 120 VAC Có 10 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC)...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24BWA

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 10 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 1...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 120/240V AC Có 10 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 1...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L24BXB

Nguồn cung cấp: 24 VDC Có 10 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 5 ngõ ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 24 VDC Có 10 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 5 ngõ ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40AWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40AWA

Nguồn cung cấp: 120/240VAC Có 24 ngõ vào số 120 VAC Có 16 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC) ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 120/240VAC Có 24 ngõ vào số 120 VAC Có 16 ngõ ra relay (120 VDC/220VAC) ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BWA

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1200 1762-L40BWA Nguồn cung cấp: 120/240 VAC Có 20 ngõ vào ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

PLC Allen-Bradley MicroLogix 1200 1762-L40BWA Nguồn cung cấp: 120/240 VAC Có 20 ngõ vào ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BWAR

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BWAR

Nguồn cung cấp: 120/240 VAC Có 20 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 1...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 120/240 VAC Có 20 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 1...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BXB

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BXB

Nguồn cung cấp: 24 VDC, Có 20 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC,Có 8 ngõ ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 24 VDC, Có 20 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC,Có 8 ngõ ...

Đặt mua
Picture of PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BXBR

PLC Allen-Bradley MicroLogix1200- 1762-L40BXBR

Nguồn cung cấp: 24 VDC Có 20 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 8 ngõ ...

Đặt mua

PLC Allen-Bradley MicroLogix12...

Nguồn cung cấp: 24 VDC Có 20 ngõ vào số 24 VDC, và 4 ngõ vào tốc độ cao 24 VDC Có 8 ngõ ...

Đặt mua