Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 29.560.000 đ
₫100 ₫29560000

ELCB

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

ELCB Metasol LS EBE203b-200A

EBE203b
ELCB Metasol LS EBE203b 175-200A
2.079.000 đ

ELCB Metasol LS EBE53b-15A

EBE53b-15A
ELCB Metasol LS EBE53b
1.001.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b-700A

EBE803b
ELCB Metasol LS EBE803b 700A
7.742.000 đ

ELCB Metasol LS EBH125c

EBH125c
ELCB Metasol LS EBH125c
100 đ

ELCB Metasol LS EBH250c

EBH250c
ELCB Metasol LS EBH250c
100 đ

ELCB Metasol LS EBH400c

EBH400c
ELCB Metasol LS EBH400c
100 đ

ELCB Metasol LS EBH50c

EBH50c
ELCB Metasol LS EBH50c
100 đ

ELCB Metasol LS EBL400c

EBL400c
ELCB Metasol LS EBL400c
100 đ

ELCB Metasol LS EBL800c

EBL800c
ELCB Metasol LS EBL800c
100 đ

ELCB Metasol LS EBN100c

EBN100c
ELCB Metasol LS EBN100c
100 đ

ELCB Metasol LS EBN103c-100A

EBN103c-100A
ELCB Metasol LS EBN103c
1.980.000 đ 1.335.600 đ

ELCB Metasol LS EBN104c-100A

EBN104c
ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A
2.850.000 đ 2.137.000 đ

ELCB Metasol LS EBN203c-250A

EBN203c
ELCB Metasol LS EBN203c
4.230.000 đ 2.908.600 đ

ELCB Metasol LS EBN250c

EBN250c
ELCB Metasol LS EBN250c
100 đ

ELCB Metasol LS EBN400c

EBN400c
ELCB Metasol LS EBN400c
100 đ

ELCB Metasol LS EBN403c-400A

EBN403c
ELCB Metasol LS EBN403c
7.960.000 đ 5.283.000 đ

ELCB Metasol LS EBN404c-400A

EBN404c
ELCB Metasol LS EBN104c 250,300,350,400A
11.500.000 đ 7.509.000 đ

ELCB Metasol LS EBN50c

EBN50c
ELCB Metasol LS EBN50c
825.100 đ

ELCB Metasol LS EBN53c-50A

EBN53c-50A
ELCB Metasol LS EBN53c
1.600.000 đ 1.038.800 đ

ELCB Metasol LS EBN60c

EBN60c
ELCB Metasol LS EBN60c
100 đ

ELCB Metasol LS EBN803c-630A

EBN803c
ELCB Metasol LS EBN803c
14.200.000 đ 10.091.200 đ

ELCB Metasol LS EBN803c-800A

EBN803c-800A
ELCB Metasol LS EBN803c
17.500.000 đ 12.168.800 đ

ELCB Metasol LS EBS104b-50A

EBS104b
ELCB Metasol LS EBE803b 50A
2.310.000 đ

ELCB Metasol LS EBS104c-100A

EBS104c
ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A
3.260.000 đ 2.137.000 đ

ELCB Metasol LS EBS125c

EBS125c
ELCB Metasol LS EBS125c
100 đ

ELCB Metasol LS EBS204c-125A

EBS204c
ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A
6.280.000 đ 4.214.600 đ

ELCB Metasol LS EBS250c

EBS250c
ELCB Metasol LS EBS250c
100 đ

ELCB Metasol LS EBS30c

EBS30c
ELCB Metasol LS EBS30c
100 đ

ELCB Metasol LS EBS400c

EBS400c
ELCB Metasol LS EBS400c
100 đ

ELCB Metasol LS EBS50c

EBS50c
ELCB Metasol LS EBS50c
100 đ

ELCB Metasol LS EBS54b-50A

EBS54b
ELCB Metasol LS EBE203b 20-40-50A
2.033.000 đ

ELCB Metasol LS EBS60c

EBS60c
ELCB Metasol LS EBS60c
100 đ

ELCB Metasol LS EBS800c

EBS800c
ELCB Metasol LS EBS800c
100 đ

ELCB Schneider EZCV250H3063 63A 36kA 3P

EZCV250H3063
10.047.400 đ 4.636.400 đ

ELCB Schneider EZCV250H3080 80A 36kA 3P

EZCV250H3080
10.047.400 đ 4.636.400 đ

ELCB Schneider EZCV250H3100 100A 36kA 3P

EZCV250H3100
10.047.400 đ 4.636.400 đ