Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Thấp nhất: 100 đ Cao nhất: 2.254.500 đ
₫100 ₫2254500

Biến dòng

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Biến dòng hạ thế EMIC,1000/5 15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 1000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
497.200 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 100/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 100/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
335.500 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 1500/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 1500/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
589.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 1600/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 1600/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
589.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 2000/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 2000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
600.600 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 2500/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 2500/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
716.100 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 3000/5A, 3200/5A N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 3000/5A, 3200/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
785.400 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 4000/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 4000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
913.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 500/5A, 600/5A, 15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 500/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
346.500 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 5000/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 5000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu Âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
1.051.600 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 6000/5A (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 6000/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu Âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
1.190.200 đ

Biến dòng hạ thế EMIC 800/5A , 15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),

TI 800/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
445.500 đ

Biến dòng hạ thế EMIC, 750/5A, 15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 750/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
591.000 đ

Biến dòng hạ thế EMIC,1200/5 15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 1200/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
497.200 đ

Biến dòng hạ thế EMIC,200/5A , 250/5A, 10VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 200/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
335.500 đ

Biến dòng hạ thế EMIC,300/5A,10VA; 400/5A,15VA N1 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến)

TI 300/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
335.500 đ

Biến dòng hạ thế EMIC,50/5A, 70/5A, 5VA W=2 (cấp chính xác 0.5, hình xuyến),

TI 50/5A, 70/5A
Biến dòng đo lường hạ thế Emic, hình dạng tròn, sử dụng lắp đặt cho tủ điện, lưới điện. Dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ châu âu. Sản phẩm được kiểm định tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện 2 (nếu yêu cầu).
335.500 đ

Biến dòng CT Selec AM-I-3-100/5A

AM-I-3-100/5A
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec AM-I-3-50/5A

AM-I-3-50/5A
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1000/5

SPCT-100/60-1000/5
684.000 đ 436.400 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-1200/5

SPCT-100/60-1200/5
721.000 đ 460.000 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-100/60-800/5

SPCT-100/60-800/5
628.000 đ 400.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-1500/5

SPCT-145/100-1500/5
739.000 đ 471.500 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2000/5

SPCT-145/100-2000/5
952.000 đ 607.400 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-2500/5

SPCT-145/100-2500/5
1.127.000 đ 719.000 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3000/5

SPCT-145/100-3000/5
1.322.000 đ 843.400 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-3500/5

SPCT-145/100-3500/5
1.478.000 đ 943.000 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-145/100-4000/5

SPCT-145/100-4000/5
1.829.000 đ 1.166.900 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-100/5

SPCT-62/40-100/5
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-150/5

SPCT-62/40-150/5
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-200/5

SPCT-62/40-200/5
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-250/5

SPCT-62/40-250/5
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-62/40-300/5

SPCT-62/40-300/5
335.000 đ 213.700 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-400/5

SPCT-80/40-400/5
406.000 đ 259.000 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-500/5

SPCT-80/40-500/5
406.000 đ 259.000 đ

Biến dòng CT Selec SPCT-80/40-600/5

SPCT-80/40-600/5
406.000 đ 259.000 đ