Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

IFM

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

AirBox IFM AC2024

IFM AC2024

SKU: AC2024
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.874.000 đ

AirBox IFM AC2027

IFM AC2027

SKU: AC2027
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.874.000 đ

AirBox IFM AC2041

IFM AC2041

SKU: AC2041
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

9.887.000 đ

AirBox IFM AC2042

IFM AC2042

SKU: AC2042
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

9.887.000 đ

AirBox IFM AC2046

IFM AC2046

SKU: AC2046
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.903.000 đ

AirBox IFM AC2048

IFM AC2048

SKU: AC2048
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.903.000 đ

AirBox IFM AC2055

IFM AC2055

SKU: AC2055
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

10.902.000 đ

AirBox IFM AC2057

IFM AC2057

SKU: AC2057
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

9.856.000 đ

AirBox IFM AC246A

IFM AC246A

SKU: AC246A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.524.000 đ

AirBox IFM AC5227

IFM AC5227

SKU: AC5227
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.132.000 đ

AirBox IFM AC5228

IFM AC5228

SKU: AC5228
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.132.000 đ

AirBox IFM AC5243

IFM AC5243

SKU: AC5243
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.132.000 đ

AirBox IFM AC5246

IFM AC5246

SKU: AC5246
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.744.000 đ

AirBox IFM AC5249

IFM AC5249

SKU: AC5249
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.744.000 đ

AirBox IFM AC5250

IFM AC5250

SKU: AC5250
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.943.000 đ

AirBox IFM AC5251

IFM AC5251

SKU: AC5251
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

9.210.000 đ

AirBox IFM AC5253

IFM AC5253

SKU: AC5253
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

9.210.000 đ

AirBox IFM AC5270

IFM AC5270

SKU: AC5270
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

10.177.000 đ

AirBox IFM AC5271

IFM AC5271

SKU: AC5271
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

10.177.000 đ

AirBox IFM AC5285

IFM AC5285

SKU: AC5285
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.132.000 đ

AirBox IFM AC5287

IFM AC5287

SKU: AC5287
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.744.000 đ

AirBox IFM AC528A

IFM AC528A

SKU: AC528A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.621.000 đ

AirBox IFM AC542A

IFM AC542A

SKU: AC542A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.813.000 đ

AirBox IFM AC546A

IFM AC546A

SKU: AC546A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.660.000 đ

AirBox IFM AC551A

IFM AC551A

SKU: AC551A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

10.054.000 đ

AirBox IFM AC570A

IFM AC570A

SKU: AC570A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

10.612.000 đ

Bộ điều khiển an toàn IFM CR7021

IFM CR7021

SKU: CR7021
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

46.939.000 đ

Bộ điều khiển an toàn IFM CR7032

IFM CR7032

SKU: CR7032
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

45.672.000 đ

Bộ điều khiển an toàn IFM CR7132

IFM CR7132

SKU: CR7132
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

72.135.000 đ

Bộ điều khiển an toàn IFM CR7201

IFM CR7201

SKU: CR7201
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

78.197.000 đ

Bộ điều khiển an toàn IFM CR7506

IFM CR7506

SKU: CR7506
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

25.792.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN0150

IFM SN0150

SKU: SN0150
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.840.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN0151

IFM SN0151

SKU: SN0151
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.661.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN0152

IFM SN0152

SKU: SN0152
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.661.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN0500

IFM SN0500

SKU: SN0500
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.402.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN2301

IFM SN2301

SKU: SN2301
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

18.498.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN2302

IFM SN2302

SKU: SN2302
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

18.498.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN2303

IFM SN2303

SKU: SN2303
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

18.498.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SN2304

IFM SN2304

SKU: SN2304
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

18.498.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR0127

IFM SR0127

SKU: SR0127
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

5.292.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR0150

IFM SR0150

SKU: SR0150
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.840.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR0151

IFM SR0151

SKU: SR0151
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

8.184.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR0153

IFM SR0153

SKU: SR0153
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

7.615.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR2301

IFM SR2301

SKU: SR2301
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

18.498.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR307A

IFM SR307A

SKU: SR307A
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

18.353.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR5900

IFM SR5900

SKU: SR5900
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.182.000 đ

Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR5906

IFM SR5906

SKU: SR5906
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.766.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL0101

IFM SL0101

SKU: SL0101
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

3.079.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL0105

IFM SL0105

SKU: SL0105
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

3.468.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL0201

IFM SL0201

SKU: SL0201
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

3.079.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL0301

IFM SL0301

SKU: SL0301
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

3.210.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL5101

IFM SL5101

SKU: SL5101
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

2.899.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL5102

IFM SL5102

SKU: SL5102
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

3.228.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL5105

IFM SL5105

SKU: SL5105
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

3.160.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL5201

IFM SL5201

SKU: SL5201
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.197.000 đ

Bộ điều khiển dòng khí IFM SL5204

IFM SL5204

SKU: SL5204
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

6.670.000 đ

Bộ điều khiển nhiệt độ IFM TD2211

IFM TD2211

SKU: TD2211
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

5.682.000 đ

Bộ điều khiển nhiệt độ IFM TD2213

IFM TD2213

SKU: TD2213
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

5.374.000 đ

Bộ điều khiển nhiệt độ IFM TD2217

IFM TD2217

SKU: TD2217
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

5.682.000 đ

Bộ điều khiển nhiệt độ IFM TD2231

IFM TD2231

SKU: TD2231
Hãng sản xuất: IFM
Hàng mới 100%, bảo hành: 12 tháng
Đầy đủ chứng từ CO/CQ, hàng chính hãng

5.757.000 đ