Cáp ngầm

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cáp đồng ngầm 1 ruột DATA 1x300 - Cadisun

DATA 1x300
1.042.159 đ 702.230 đ

Cáp đồng ngầm 1 ruột DATA 1x400 - Cadisun

DATA 1x400
1.342.827 đ 904.820 đ

Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x150 - Cadisun

DSTA 2x150
1.059.646 đ 714.010 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x120 - Cadisun

DSTA 3x120
1.248.948 đ 841.560 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x150 - Cadisun

DSTA 3x150
1.547.435 đ 1.042.690 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x185 - Cadisun

DSTA 3x185
1.915.751 đ 1.290.870 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x240 - Cadisun

DSTA 3x240
2.508.810 đ 1.690.480 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x300 - Cadisun

DSTA 3x300
3.121.764 đ 2.103.500 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x400 - Cadisun

DSTA 3x400
4.034.609 đ 2.718.590 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x70 - Cadisun

DSTA 3x120+1x70
1.489.132 đ 1.003.400 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x95 - Cadisun

DSTA 3x120+1x95
1.579.045 đ 1.063.990 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x120 - Cadisun

DSTA 3x150+1x120
1.957.740 đ 1.319.160 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x70 - Cadisun

DSTA 3x150+1x70
1.785.370 đ 1.203.020 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x95 - Cadisun

DSTA 3x150+1x95
1.875.694 đ 1.263.880 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x16+1x10 - Cadisun

DSTA 3x16+1x10
221.135 đ 149.000 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x120 - Cadisun

DSTA 3x185+1x120
2.329.438 đ 1.569.620 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x150 - Cadisun

DSTA 3x185+1x150
2.427.234 đ 1.635.510 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x95 - Cadisun

DSTA 3x185+1x95
2.243.394 đ 1.511.640 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x120 - Cadisun

DSTA 3x240+1x120
2.915.246 đ 1.964.350 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x150 - Cadisun

DSTA 3x240+1x150
3.014.422 đ 2.031.170 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x185 - Cadisun

DSTA 3x240+1x185
3.136.246 đ 2.113.260 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x25+1x16 - Cadisun

DSTA 3x25+1x16
333.288 đ 224.580 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x300+1x150 - Cadisun

DSTA 3x300+1x150
3.626.232 đ 2.443.420 đ