Cáp ngầm

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cáp đồng ngầm 1 ruột DATA 1x400 - Cadisun

DATA 1x400
1.263.400 đ 1.029.556 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x120 - Cadisun

DSTA 3x120
1.173.753 đ 956.502 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x150 - Cadisun

DSTA 3x150
1.454.381 đ 1.185.188 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x185 - Cadisun

DSTA 3x185
1.801.020 đ 1.467.668 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x240 - Cadisun

DSTA 3x240
2.359.194 đ 1.922.529 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x300 - Cadisun

DSTA 3x300
2.936.195 đ 2.392.732 đ

Cáp đồng ngầm 3 ruột DSTA 3x400 - Cadisun

DSTA 3x400
3.795.538 đ 3.093.018 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x70 - Cadisun

DSTA 3x120+1x70
1.390.325 đ 1.132.988 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x120+1x95 - Cadisun

DSTA 3x120+1x95
1.474.747 đ 1.201.785 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x120 - Cadisun

DSTA 3x150+1x120
1.829.930 đ 1.491.227 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x70 - Cadisun

DSTA 3x150+1x70
1.668.102 đ 1.359.351 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x150+1x95 - Cadisun

DSTA 3x150+1x95
1.752.911 đ 1.428.463 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x16+1x10 - Cadisun

DSTA 3x16+1x10
208.246 đ 169.702 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x120 - Cadisun

DSTA 3x185+1x120
2.178.807 đ 1.775.530 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x150 - Cadisun

DSTA 3x185+1x150
2.270.529 đ 1.850.275 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x185+1x95 - Cadisun

DSTA 3x185+1x95
2.098.204 đ 1.709.846 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x120 - Cadisun

DSTA 3x240+1x120
2.729.178 đ 2.224.032 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x150 - Cadisun

DSTA 3x240+1x150
2.822.176 đ 2.299.817 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x240+1x185 - Cadisun

DSTA 3x240+1x185
2.936.621 đ 2.393.079 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x25+1x16 - Cadisun

DSTA 3x25+1x16
313.794 đ 255.714 đ

Cáp đồng ngầm 4 ruột DSTA 3x300+1x150 - Cadisun

DSTA 3x300+1x150
3.397.208 đ 2.768.416 đ