EEMC

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-1000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
459.700.000 đ 484.900.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
622.000.000 đ 456.796.800 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1000kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
714.000.000 đ 501.228.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1000kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1000kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
459.700.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 100kVA 22/0 4 kV

EEMC-BA-100kVA, 22/0,4 KV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 22 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Số pha: 3.
163.000.000 đ 119.707.200 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 100kVA 22/0 4 kV D/yo

EEMC-BA-100kVA, 22/0,4 KV D/Yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 22 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Số pha: 3.
163.000.000 đ 119.707.200 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 100kVA 35(22)/0 4kV Y(D)/y

EEMC-BA-100kVA, 35(22)/0,4kV Y(D)/Y
202.000.000 đ 148.348.800 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 100kVA 35/0 4 kV

EEMC-BA-100kVA, 35/0,4 KV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 35 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Số pha: 3.
191.000.000 đ 140.270.400 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 100kVA 6 3&10/0 4kV

EEMC-BA-100kVA, 6,3&10/0,4kV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3 - 10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Số pha: 3.
92.100 đ 92.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-1250kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
575.900.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1250kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
737.000.000 đ 541.252.800 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1250kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
795.000.000 đ 558.090.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1250kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1250kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
502.700.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1500kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-1500kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
671.200.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1500kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1500kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
845.000.000 đ 620.568.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1500kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1500kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
978.000.000 đ 686.556.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1500kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1500kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
612.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1600kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-1600kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
732.800.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1600kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1600kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
869.000.000 đ 638.193.600 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1600kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1600kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
1.016.000.000 đ 713.232.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1600kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1600kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
691.800.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 160kVA 22/0 4 kV D/yo

EEMC-BA-160kVA, 22/0,4 KV D/Yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 22 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Số pha: 3.
190.000.000 đ 139.536.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 160kVA 22/0 4 kV Y/yo

EEMC-BA-160kVA, 22/0,4 KV, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 22 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Tổ đấu dây: Y/yo Số pha: 3.
190.000.000 đ 139.536.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 160kVA 35/0 4kV Y/yo

EEMC-BA-160kVA, 35/0,4kV, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
210.000.000 đ 147.420.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 160kVA 6 3&10/0 4kV

EEMC-BA-160kVA, 6,3&10/0,4kV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3 - 10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Số pha: 3.
111.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1800kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-1800kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
813.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1800kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1800kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
791.400.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1800kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1800kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
811.900.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 1800kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-1800kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
780.400.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 180kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-180kVA, 22/0,4kVA, D/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
203.000.000 đ 149.083.200 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 180kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-180kVA, 22/0,4kVA, D/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
137.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 180kVA 35/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-180kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
212.000.000 đ 155.692.800 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 180kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-180kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3 - 10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
119.200.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-2000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
871.200.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
954.000.000 đ 700.617.600 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2000kVA 35/0 4 Y/yo

EEMC-BA-2000kVA, 35/0,4, Y/Yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
1.101.000.000 đ 772.902.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
929.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2200kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
969.500.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2200kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2200kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
942.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2500kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
941.400.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2500kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2200kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
929.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2500kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2500kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
1.213.000.000 đ 851.526.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 2500kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-2200kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
942.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-250kVA, 22/0,4kVA, D/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
270.000.000 đ 198.288.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-320kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
161.000.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA 35/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-250kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
315.000.000 đ 221.130.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 250kVA 6 3&10/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-250kVA, 6,3&10/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3&10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
144.100.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 31 5kVA 22/0 4 kV

EEMC-BA-31,5kVA, 22/0,4 KV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 22 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Số pha: 3.
73.700 đ 73.700.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 31 5kVA 35(22)/0 4kV Y(D)/y

31,5kVA, 35(22)/0,4kV Y(D)/Y
92.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 31 5kVA 35/0 4 kV

EEMC-BA-31,5kVA, 35/0,4 KV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu Điệp áp không tải phía cao thế: 35 kV Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV Số pha: 3.
87.200 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 31 5kVA 6 3&10/0 4kV

EEMC-BA-31,5kVA, 6,3&10/0,4kV
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 6,3 - 10kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Số pha: 3.
63.200 đ 63.200.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 3200kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-2000kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
871.500.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 320kVA 22/0 4kVA D/yo

EEMC-BA-320kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: D/yo./ Số pha: 3.
310.000.000 đ 227.664.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 320kVA 22/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-320kVA, 22/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 22kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
194.600.000 đ

Máy biến áp EEMC 3 pha 320kVA 35/0 4kVA Y/yo

EEMC-BA-320kVA, 35/0,4kVA, Y/yo
Loại máy biến áp: Kiểu kín, ngâm dầu./ Điệp áp không tải phía cao thế: 35kV./ Điệp áp không tải phía hạ thế: 0,4 kV./ Tổ đấu dây: Y/yo./ Số pha: 3.
401.000.000 đ 281.502.000 đ