Cầu chì, Cầu dao

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cầu chì 1000A ABB 1SCA022627R7750

1SCA022627R7750
Cầu chì 1000A
OFAF4H1000
7.260.000 đ 3.993.000 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R1550

1SCA022627R1550
Cầu chì 100A
OFAF000H100
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R2950

1SCA022627R2950
Cầu chì 100A
OFAF0H100
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R4140

1SCA022627R4140
Cầu chì 100A
OFAF1H100
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R5380

1SCA022627R5380
Cầu chì 100A
OFAF2H100
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 10A ABB 1SCA022627R0580

1SCA022627R0580
Cầu chì 10A
OFAF000H10
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 10A ABB 1SCA022627R1980

1SCA022627R1980
Cầu chì 10A
OFAF0H10
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 1250A ABB 1SCA022627R7830

1SCA022627R7830
Cầu chì 1250A
OFAF4H1250
7.260.000 đ 3.993.000 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R1630

1SCA022627R1630
Cầu chì 125A
OFAF00H125
608.000 đ 334.400 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R3090

1SCA022627R3090
Cầu chì 125A
OFAF0H125
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R4220

1SCA022627R4220
Cầu chì 125A
OFAF1H125
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R5460

1SCA022627R5460
Cầu chì 125A
OFAF2H125
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 135A ABB 1SCA022627R4730

1SCA022627R4730
Cầu chì 135A
OFAF1H315
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R1710

1SCA022627R1710
Cầu chì 160A
OFAF00H160
608.000 đ 334.400 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R3170

1SCA022627R3170
Cầu chì 160A
OFAF0H160
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R4310

1SCA022627R4310
Cầu chì 160A
OFAF1H160
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R5540

1SCA022627R5540
Cầu chì 160A
OFAF2H160
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 16A ABB 1SCA022627R0660

1SCA022627R0660
Cầu chì 16A
OFAF000H16
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 16A ABB 1SCA022627R2010

1SCA022627R2010
Cầu chì 16A
OFAF0H16
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 16A ABB 1SCA022627R3250

1SCA022627R3250
Cầu chì 16A
OFAF1H16
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 200 ABB 1SCA022627R4490

1SCA022627R4490
Cầu chì 200
OFAF1H200
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 200A ABB 1SCA022627R5620

1SCA022627R5620
Cầu chì 200A
OFAF2H200
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 200A ABB 1SCA022629R5140

1SCA022629R5140
Cầu chì 200A
OFAF0H200
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 20A ABB 1SCA022627R0740

1SCA022627R0740
Cầu chì 20A
OFAF000H20
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 20A ABB 1SCA022627R2100

1SCA022627R2100
Cầu chì 20A
OFAF0H20
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 20A ABB 1SCA022627R3330

1SCA022627R3330
Cầu chì 20A
OFAF1H20
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 224A ABB 1SCA022627R4570

1SCA022627R4570
Cầu chì 224A
OFAF1H224
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 224A ABB 1SCA022627R5710

1SCA022627R5710
Cầu chì 224A
OFAF2H224
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 224A ABB 1SCA022629R5220

1SCA022629R5220
Cầu chì 224A
OFAF0H224
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022627R4650

1SCA022627R4650
Cầu chì 250A
OFAF1H250
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022627R5890

1SCA022627R5890
Cầu chì 250A
OFAF2H250
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022627R6350

1SCA022627R6350
Cầu chì 250A
OFAF3H250
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022629R5310

1SCA022629R5310
Cầu chì 250A
OFAF0H250
830.400 đ 440.100 đ

Cầu chì 25A ABB 1SCA022627R0820

1SCA022627R0820
Cầu chì 25A
OFAF000H25
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 25A ABB 1SCA022627R2280

1SCA022627R2280
Cầu chì 25A
OFAF0H25
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 25A ABB 1SCA022627R3410

1SCA022627R3410
Cầu chì 25A
OFAF1H25
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 2A ABB 1SCA022627R0230

1SCA022627R0230
Cầu chì 2A
OFAF000H2
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 300 ABB 1SCA022627R5970

1SCA022627R5970
Cầu chì 300
OFAF2H300
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 300A ABB 1SCA022627R6430

1SCA022627R6430
Cầu chì 300A
OFAF3H300
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 314A ABB 1SCA022627R6010

1SCA022627R6010
Cầu chì 314A
OFAF2H315
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 315A ABB 1SCA022627R6510

1SCA022627R6510
Cầu chì 315A
OFAF3H315
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 32A ABB 1SCA022627R0910

1SCA022627R0910
Cầu chì 32A
OFAF000H32
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 32A ABB 1SCA022627R2360

1SCA022627R2360
Cầu chì 32A
OFAF0H32
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 32A ABB 1SCA022627R3500

1SCA022627R3500
Cầu chì 32A
OFAF1H32
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 355A ABB 1SCA022627R6190

1SCA022627R6190
Cầu chì 355A
OFAF2H355
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 355A ABB 1SCA022627R6600

1SCA022627R6600
Cầu chì 355A
OFAF3H355
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 355A ABB 1SCA022701R4520

1SCA022701R4520
Cầu chì 355A
OFAF1H355
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R1040

1SCA022627R1040
Cầu chì 35A
OFAF000H35
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R2440

1SCA022627R2440
Cầu chì 35A
OFAF0H35
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R3680

1SCA022627R3680
Cầu chì 35A
OFAF1H35
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R4810

1SCA022627R4810
Cầu chì 35A
OFAF2H35
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 400A ABB 1SCA022627R6270

1SCA022627R6270
Cầu chì 400A
OFAF2H400
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 400A ABB 1SCA022627R6780

1SCA022627R6780
Cầu chì 400A
OFAF3H400
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 400A ABB 1SCA022627R7320

1SCA022627R7320
Cầu chì 400A
OFAF4H400
7.188.000 đ 3.953.400 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R1120

1SCA022627R1120
Cầu chì 40A
OFAF000H40
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R2520

1SCA022627R2520
Cầu chì 40A
OFAF0H40
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R3760

1SCA022627R3760
Cầu chì 40A
OFAF1H40
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R4900

1SCA022627R4900
Cầu chì 40A
OFAF2H40
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 425A ABB 1SCA022627R6860

1SCA022627R6860
Cầu chì 425A
OFAF3H425
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 425A ABB 1SCA022706R3900

1SCA022706R3900
Cầu chì 425A
OFAF2H425
1.249.000 đ 686.950 đ