Vỏ tủ điện kín nước LSK

Picture of  Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

371.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015...

371.000 đ

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of  Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

388.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015...

388.000 đ

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of  Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015,400x400x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015,400x400x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

552.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44015...

552.000 đ

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of  Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.175.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025...

1.175.000 đ

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030,1000x600x300,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030,1000x600x300,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

1.918.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030...

1.918.000 đ

QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030,1000x600x300,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030,1000x600x300,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

2.441.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 106030...

2.441.000 đ

QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 108030,1000x800x300,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 108030,1000x800x300,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:800x600x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

3.059.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 108030...

3.059.000 đ

QUI CÁCH:800x600x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 108040,1000x800x400,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 108040,1000x800x400,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

3.368.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 108040...

3.368.000 đ

QUI CÁCH:1000x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 126040,1200x600x400,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 126040,1200x600x400,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1200x600x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

3.162.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 126040...

3.162.000 đ

QUI CÁCH:1200x600x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 128040,1200x800x400,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 128040,1200x800x400,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1200x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

3.918.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 128040...

3.918.000 đ

QUI CÁCH:1200x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 146040,1400x600x400,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 146040,1400x600x400,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1400x600x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

3.609.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 146040...

3.609.000 đ

QUI CÁCH:1400x600x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 146050,1400x600x500,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 146050,1400x600x500,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1400x600x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

3.952.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 146050...

3.952.000 đ

QUI CÁCH:1400x600x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 148040,1400x800x400,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 148040,1400x800x400,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1400x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

4.468.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 148040...

4.468.000 đ

QUI CÁCH:1400x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 148050,1400x800x500,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 148050,1400x800x500,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1400x800x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

4.846.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 148050...

4.846.000 đ

QUI CÁCH:1400x800x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 168040,1600x800x400,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 168040,1600x800x400,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1600x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

5.017.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 168040...

5.017.000 đ

QUI CÁCH:1600x800x400. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 168050,1600x800x500,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 168050,1600x800x500,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:1600x800x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua

5.430.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 168050...

5.430.000 đ

QUI CÁCH:1600x800x500. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole ...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:300x200x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

237.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012,...

237.000 đ

QUI CÁCH:300x200x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:300x200x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

271.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32012,...

271.000 đ

QUI CÁCH:300x200x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015,300x200x150,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015,300x200x150,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:300x200x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

254.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015,...

254.000 đ

QUI CÁCH:300x200x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015,300x200x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015,300x200x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:300x200x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

291.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 32015,...

291.000 đ

QUI CÁCH:300x200x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,300x300x150,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

321.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 33015,...

321.000 đ

QUI CÁCH:300x300x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x300x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

363.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012,...

363.000 đ

QUI CÁCH:400x300x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x300x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

424.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43012,...

424.000 đ

QUI CÁCH:400x300x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x300x150,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

452.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,...

452.000 đ

QUI CÁCH:400x300x150. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x400x150,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,400x400x150,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

470.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43015,...

470.000 đ

QUI CÁCH:400x400x150. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020,400x300x200,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020,400x300x200,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x300x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

426.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020,...

426.000 đ

QUI CÁCH:400x300x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020,400x300x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020,400x300x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x300x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

499.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 43020,...

499.000 đ

QUI CÁCH:400x300x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020,400x400x200,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020,400x400x200,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:400x400x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

515.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020,...

515.000 đ

QUI CÁCH:400x400x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020,400x400x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020,400x400x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:400x400x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

606.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 44020,...

606.000 đ

QUI CÁCH:400x400x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:500x300x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

427.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012,...

427.000 đ

QUI CÁCH:500x300x120. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:500x300x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

500.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53012,...

500.000 đ

QUI CÁCH:500x300x120. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,500x350x200,Tole 1.2mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,500x350x200,Tole 1.2mm

QUI CÁCH:500x350x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

551.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,...

551.000 đ

QUI CÁCH:500x350x200. Tole 1.2mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,500x350x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,500x350x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:500x350x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

650.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,...

650.000 đ

QUI CÁCH:500x350x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,500x350x200,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,500x350x200,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:500x350x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

813.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53520,...

813.000 đ

QUI CÁCH:500x350x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,500x350x250,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,500x350x250,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:500x350x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

706.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,...

706.000 đ

QUI CÁCH:500x350x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,500x350x250,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,500x350x250,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:500x350x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

887.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,...

887.000 đ

QUI CÁCH:500x350x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,600x400x250,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,600x400x250,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:600x400x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

887.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,...

887.000 đ

QUI CÁCH:600x400x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,600x400x250,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,600x400x250,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:600x400x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.118.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 53525,...

1.118.000 đ

QUI CÁCH:600x400x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020,500x500x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020,500x500x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:500x500x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

841.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020,...

841.000 đ

QUI CÁCH:500x500x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020,500x500x200,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020,500x500x200,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:500x500x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.058.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 55020,...

1.058.000 đ

QUI CÁCH:500x500x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020,600x400x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020,600x400x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:600x400x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

820.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020,...

820.000 đ

QUI CÁCH:600x400x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020,600x400x200,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020,600x400x200,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:600x400x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.033.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64020,...

1.033.000 đ

QUI CÁCH:600x400x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030,600x400x300,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030,600x400x300,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:600x400x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

955.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030,...

955.000 đ

QUI CÁCH:600x400x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030,600x400x300,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030,600x400x300,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:600x400x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.204.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 64030,...

1.204.000 đ

QUI CÁCH:600x400x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020,600x600x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020,600x600x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:600x600x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.114.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020,...

1.114.000 đ

QUI CÁCH:600x600x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020,600x600x200,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020,600x600x200,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:600x600x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.410.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 66020,...

1.410.000 đ

QUI CÁCH:600x600x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020,700x500x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020,700x500x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:700x500x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.095.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020,...

1.095.000 đ

QUI CÁCH:700x500x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020,700x500x200,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020,700x500x200,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:700x500x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.385.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75020,...

1.385.000 đ

QUI CÁCH:700x500x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,700x500x250,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.488.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75025,...

1.488.000 đ

QUI CÁCH:700x500x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030,700x500x300,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030,700x500x300,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:700x500x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.255.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030,...

1.255.000 đ

QUI CÁCH:700x500x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030,700x500x300,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030,700x500x300,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:700x500x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.590.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 75030,...

1.590.000 đ

QUI CÁCH:700x500x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020,800x600x200,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020,800x600x200,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:800x600x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.409.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020,...

1.409.000 đ

QUI CÁCH:800x600x200. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020,800x600x200,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020,800x600x200,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:800x600x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.788.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86020,...

1.788.000 đ

QUI CÁCH:800x600x200. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025,800x600x250,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025,800x600x250,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:800x600x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.503.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025,...

1.503.000 đ

QUI CÁCH:800x600x250. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025,800x600x250,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025,800x600x250,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:800x600x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.909.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86025,...

1.909.000 đ

QUI CÁCH:800x600x250. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030,800x600x300,Tole 1.5mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030,800x600x300,Tole 1.5mm

QUI CÁCH:800x600x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

1.596.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030,...

1.596.000 đ

QUI CÁCH:800x600x300. Tole 1.5mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua
Picture of Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030,800x600x300,Tole 2,0mm

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030,800x600x300,Tole 2,0mm

QUI CÁCH:800x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua

2.029.000 đ

Vỏ tủ điện kín nước LSK 86030,...

2.029.000 đ

QUI CÁCH:800x600x300. Tole 2,0mm. LSK Là loại tủ điện kín nước, vỏ chế tạo bằng tole c...

Đặt mua