Cầu chì, Cầu dao

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

Cầu chì 1000A ABB 1SCA022627R7750

1SCA022627R7750
OFAF4H1000 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH4, gG
7.260.000 đ 3.993.000 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R1550

1SCA022627R1550
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H100 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R2950

1SCA022627R2950
OFAF0H100 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R4140

1SCA022627R4140
OFAF1H100 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 100A ABB 1SCA022627R5380

1SCA022627R5380
Kích thước liên kết cầu chì OFAF2H100 HRC NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 10A ABB 1SCA022627R0580

1SCA022627R0580
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H10 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 10A ABB 1SCA022627R1980

1SCA022627R1980
Kích thước liên kết cầu chì OFAF0H10 HRC NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 1250A ABB 1SCA022627R7830

1SCA022627R7830
OFAF4H1250 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH4, gG
7.260.000 đ 3.993.000 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R1630

1SCA022627R1630
OFAF00H125 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH00, gG
608.000 đ 334.400 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R3090

1SCA022627R3090
OFAF0H125 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R4220

1SCA022627R4220
OFAF1H125 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 125A ABB 1SCA022627R5460

1SCA022627R5460
OFAF2H125 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 135A ABB 1SCA022627R4730

1SCA022627R4730
OFAF1H315 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R1710

1SCA022627R1710
Kích thước liên kết cầu chì OFAF00H160 HRC NH00, gG
608.000 đ 334.400 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R3170

1SCA022627R3170
OFAF0H160 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R4310

1SCA022627R4310
OFAF1H160 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 160A ABB 1SCA022627R5540

1SCA022627R5540
OFAF2H160 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 16A ABB 1SCA022627R0660

1SCA022627R0660
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H16 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 16A ABB 1SCA022627R2010

1SCA022627R2010
OFAF0H16 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 16A ABB 1SCA022627R3250

1SCA022627R3250
OFAF1H16 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 200 ABB 1SCA022627R4490

1SCA022627R4490
Kích thước liên kết cầu chì OFAF1H200 HRC NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 200A ABB 1SCA022627R5620

1SCA022627R5620
Kích thước liên kết cầu chì OFAF2H200 HRC NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 200A ABB 1SCA022629R5140

1SCA022629R5140
OFAF0H200 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 20A ABB 1SCA022627R0740

1SCA022627R0740
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H20 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 20A ABB 1SCA022627R2100

1SCA022627R2100
OFAF0H20 Kích thước liên kết cầu chì HRC NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 20A ABB 1SCA022627R3330

1SCA022627R3330
OFAF1H20 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 224A ABB 1SCA022627R4570

1SCA022627R4570
OFAF1H224 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 224A ABB 1SCA022627R5710

1SCA022627R5710
OFAF2H224 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 224A ABB 1SCA022629R5220

1SCA022629R5220
OFAF0H224 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022627R4650

1SCA022627R4650
OFAF1H250 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022627R5890

1SCA022627R5890
OFAF2H250 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022627R6350

1SCA022627R6350
OFAF3H250 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH3, gG
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 250A ABB 1SCA022629R5310

1SCA022629R5310
OFAF0H250 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
830.400 đ 440.100 đ

Cầu chì 25A ABB 1SCA022627R0820

1SCA022627R0820
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H25 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 25A ABB 1SCA022627R2280

1SCA022627R2280
OFAF0H25 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 25A ABB 1SCA022627R3410

1SCA022627R3410
OFAF1H25 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 2A ABB 1SCA022627R0230

1SCA022627R0230
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H2 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 300 ABB 1SCA022627R5970

1SCA022627R5970
Kích thước liên kết cầu chì OFAF2H300 HRC NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 300A ABB 1SCA022627R6430

1SCA022627R6430
Kích thước liên kết cầu chì OFAF3H300 HRC NH3, gG
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 314A ABB 1SCA022627R6010

1SCA022627R6010
OFAF2H315 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 315A ABB 1SCA022627R6510

1SCA022627R6510
OFAF3H315 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH3, gG
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 32A ABB 1SCA022627R0910

1SCA022627R0910
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H32 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 32A ABB 1SCA022627R2360

1SCA022627R2360
OFAF0H32 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 32A ABB 1SCA022627R3500

1SCA022627R3500
OFAF1H32 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 355A ABB 1SCA022627R6190

1SCA022627R6190
OFAF2H355 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 355A ABB 1SCA022627R6600

1SCA022627R6600
OFAF3H355 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH3, gG
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 355A ABB 1SCA022701R4520

1SCA022701R4520
OFAF1H355 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R1040

1SCA022627R1040
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H35 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R2440

1SCA022627R2440
OFAF0H35 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R3680

1SCA022627R3680
OFAF1H35 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 35A ABB 1SCA022627R4810

1SCA022627R4810
OFAF2H35 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 400A ABB 1SCA022627R6270

1SCA022627R6270
Kích thước liên kết cầu chì OFAF2H400 HRC NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 400A ABB 1SCA022627R6780

1SCA022627R6780
Kích thước liên kết cầu chì OFAF3H400 HRC NH3, gG
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 400A ABB 1SCA022627R7320

1SCA022627R7320
Kích thước liên kết cầu chì OFAF4H400 HRC NH4, gG
7.188.000 đ 3.953.400 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R1120

1SCA022627R1120
Kích thước liên kết cầu chì OFAF000H40 HRC NH000, gG
505.000 đ 277.750 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R2520

1SCA022627R2520
OFAF0H40 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH0, gG
806.000 đ 443.300 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R3760

1SCA022627R3760
OFAF1H40 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH1, gG
886.000 đ 487.300 đ

Cầu chì 40A ABB 1SCA022627R4900

1SCA022627R4900
Kích thước liên kết cầu chì OFAF2H40 HRC NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ

Cầu chì 425A ABB 1SCA022627R6860

1SCA022627R6860
OFAF3H425 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH3, gG
2.135.000 đ 1.174.250 đ

Cầu chì 425A ABB 1SCA022706R3900

1SCA022706R3900
OFAF2H425 HRC Kích thước liên kết cầu chì NH2, gG
1.249.000 đ 686.950 đ