RCBO LS 32GRhc

Picture of RCBO LS 32GRhc 15A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 15A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 15A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhc 15A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhc 15A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhc 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 15A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhc 15A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhc 15A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhc 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 20A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhc 20A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhc 20A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhc 20A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 20A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 20A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhc 20A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhc 20A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhc 30A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 30A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 30A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhc 30A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhc 30A 15mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhc 30A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 30A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhc 30A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhc 30A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhc 30A 30mA 0.03S Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2P...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhd 15A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhd 15A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhd 15A 15mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua

235.000 đ

RCBO LS 32GRhd 15A 15mA 0.03S

235.000 đ

RCBO LS 32GRhd 15A 15mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhd 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhd 15A 30mA 0.03S

RCBO LS 32GRhd 15A 30mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhd 15A 30mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhd 15A 30mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhd 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhd 20A 15mA 0.03S

RCBO LS 32GRhd 20A 15mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhd 20A 15mA 0.03S

0 đ

RCBO LS 32GRhd 20A 15mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhd 20A 30mA 0.03S.

RCBO LS 32GRhd 20A 30mA 0.03S.

RCBO LS 32GRhd 20A 30mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhd 20A 30mA 0.03S.

0 đ

RCBO LS 32GRhd 20A 30mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhd 30A 15mA 0.03S.

RCBO LS 32GRhd 30A 15mA 0.03S.

RCBO LS 32GRhd 30A 15mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhd 30A 15mA 0.03S.

0 đ

RCBO LS 32GRhd 30A 15mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua
Picture of RCBO LS 32GRhd 30A 30mA 0.03S.

RCBO LS 32GRhd 30A 30mA 0.03S.

RCBO LS 32GRhd 30A 30mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua

0 đ

RCBO LS 32GRhd 30A 30mA 0.03S.

0 đ

RCBO LS 32GRhd 30A 30mA 0.03S. Chức năng: Bảo vệ quá dòng, sự cố chạm đất. Số cực: 2...

Đặt mua