Products tagged with 'ABB three phases dry transformer'

Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB  1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA ...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB  1250  kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1250 kVA...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1600  kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA ...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 1600 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class AkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class AkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2000  kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2000 kVA ...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class AkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class AkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkAo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2500  kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkBo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA ...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 24/0.4 kV, efficiency class BkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 2500 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua
Picture of Máy biến áp khô ABB 3150 kVA 24/0.4 kV, efficiency class AkCo - IP00(IP23)

Máy biến áp khô ABB 3150 kVA 24/0.4 kV, efficiency class AkCo - IP00(IP23)

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua

ĐT: 0963 212.935

Máy biến áp khô ABB 3150 kVA 2...

ĐT: 0963 212.935

Chế tạo cho phụ tải công nghiệp hoặc điều kiện làm việc khắc nhiệt Chịu được dòng n...

Đặt mua