Products tagged with 'Motơ hạ thế 3 phase'

Picture of  Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

110.280.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 k...

110.280.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.37 kW 2 pole vỏ nhôm

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.37 kW 2 pole vỏ nhôm

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

2.380.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.37 ...

2.380.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.37 kW 4 pole vỏ nhôm

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.37 kW 4 pole vỏ nhôm

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

2.380.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.37 ...

2.380.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.55 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.55 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

3.075.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.55 ...

3.075.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.55 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.55 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

3.570.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.55 ...

3.570.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.75 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.75 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

3.540.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.75 ...

3.540.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.75 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.75 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

4.010.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 0.75 ...

4.010.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

3.520.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 k...

3.520.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

3.610.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.1 k...

3.610.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.5 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.5 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

3.710.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.5 k...

3.710.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.5 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.5 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

5.600.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 1.5 k...

5.600.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

16.380.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW...

16.380.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

16.380.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW...

16.380.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

21.980.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 11 kW...

21.980.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

195.520.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 k...

195.520.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

171.730.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 k...

171.730.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

222.270.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 110 k...

222.270.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 15 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 15 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

18.850.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 15 kW...

18.850.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 15 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 15 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

19.360.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 15 kW...

19.360.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

24.170.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 ...

24.170.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

26.130.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 ...

26.130.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

33.650.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 18.5 ...

33.650.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 2.2 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 2.2 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

5.050.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 2.2 k...

5.050.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 2.2 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 2.2 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

7.150.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 2.2 k...

7.150.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

30.000.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW...

30.000.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

30.820.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW...

30.820.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

43.680.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 22 kW...

43.680.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

36.840.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW...

36.840.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

39.580.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW...

39.580.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

56.200.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 30 kW...

56.200.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

42.850.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW...

42.850.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

47.840.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW...

47.840.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

65.060.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 37 kW...

65.060.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

6.460.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW ...

6.460.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

6.630.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW ...

6.630.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

10.320.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 4 kW ...

10.320.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

62.690.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW...

62.690.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

62.690.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW...

62.690.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

82.660.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 45 kW...

82.660.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

9.850.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 k...

9.850.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

10.110.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 k...

10.110.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

12.040.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 5.5 k...

12.040.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

73.220.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW...

73.220.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

73.220.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW...

73.220.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

99.210.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 55 kW...

99.210.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

10.720.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 k...

10.720.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

11.000.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 k...

11.000.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

16.120.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 7.5 k...

16.120.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

94.760.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW...

94.760.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW 4 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW 4 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

92.680.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW...

92.680.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

160.380.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 75 kW...

160.380.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 2 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 2 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

113.740.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW...

113.740.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 6 pole

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW 6 pole

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua

194.560.000 đ

Motơ hạ thế 3 Phase Teco 90 kW...

194.560.000 đ

Motơ lồng sóc kín AEEVA( Motơ chân đế). AEUV ( Motơ chân đế),hệ(IP55)

Đặt mua