Products tagged with 'Thermal Overload Relay'

Picture of Relay nhiệt Schneider (1.6…2.5) A -LRD07

Relay nhiệt Schneider (1.6…2.5) A -LRD07

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (1.6…2.5...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (1.80…2.60) A - LR2K0308

Relay nhiệt Schneider (1.80…2.60) A - LR2K0308

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (1.80…2....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (16…24 ) A -LRD22

Relay nhiệt Schneider (16…24 ) A -LRD22

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

52.000 đ

Relay nhiệt Schneider (16…24 )...

52.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (16…25 ) A -LRD325

Relay nhiệt Schneider (16…25 ) A -LRD325

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.688.000 đ

Relay nhiệt Schneider (16…25 )...

1.688.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ) A -LRD12

Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ) A -LRD12

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (80…104) A - LRD4365

Relay nhiệt Schneider (80…104) A - LRD4365

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

3.985.000 đ

Relay nhiệt Schneider (80…104)...

3.985.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (9…13 ) A -LRD313

Relay nhiệt Schneider (9…13 ) A -LRD313

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.585.000 đ

Relay nhiệt Schneider (9…13 ) ...

1.585.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (90…150) A -LR9F5369

Relay nhiệt Schneider (90…150) A -LR9F5369

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

8.300.000 đ

Relay nhiệt Schneider (90…150...

8.300.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (10.00…14.00) A - LR2K0321

Relay nhiệt Schneider (10.00…14.00) A - LR2K0321

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

1.037.000 đ

Relay nhiệt Schneider (10.00…...

1.037.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (12.00…16.00) A - LR2K0322

Relay nhiệt Schneider (12.00…16.00) A - LR2K0322

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

1.037.000 đ

Relay nhiệt Schneider (12.00…1...

1.037.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.10…0.160) A -LRD01

Relay nhiệt Schneider (0.10…0.160) A -LRD01

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.10…0...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.16…0.23) A - LR2K0302

Relay nhiệt Schneider (0.16…0.23) A - LR2K0302

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.16…0....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.23…0.36) A - LR2K0303

Relay nhiệt Schneider (0.23…0.36) A - LR2K0303

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.23…0....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.25…0.40) A -LRD03

Relay nhiệt Schneider (0.25…0.40) A -LRD03

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.25…0...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.36…0.54) A - LR2K0304

Relay nhiệt Schneider (0.36…0.54) A - LR2K0304

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.36…0...

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.40…0.63) A -LRD04

Relay nhiệt Schneider (0.40…0.63) A -LRD04

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.40…0...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.54…0.80) A - LR2K0305

Relay nhiệt Schneider (0.54…0.80) A - LR2K0305

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

553.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.54…0...

553.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.63…1) A -LRD05

Relay nhiệt Schneider (0.63…1) A -LRD05

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.63…1...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (0.80…1.2) A - LR2K0306

Relay nhiệt Schneider (0.80…1.2) A - LR2K0306

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (0.80…1....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider(1.20…1.80) A - LR2K0307

Relay nhiệt Schneider(1.20…1.80) A - LR2K0307

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider(1.20…1.8...

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (1…1.7) A -LRD06

Relay nhiệt Schneider (1…1.7) A -LRD06

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (1…1.7)...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (110…140) A - LRD4369

Relay nhiệt Schneider (110…140) A - LRD4369

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

4.382.000 đ

Relay nhiệt Schneider (110…140...

4.382.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (12…18 ) A -LRD21

Relay nhiệt Schneider (12…18 ) A -LRD21

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

525.000 đ

Relay nhiệt Schneider (12…18 )...

525.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider(12…18 ) A -LRD318

Relay nhiệt Schneider(12…18 ) A -LRD318

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.636.000 đ

Relay nhiệt Schneider(12…18 ) ...

1.636.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (132…220) A - LR9F5371

Relay nhiệt Schneider (132…220) A - LR9F5371

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

10.500.000 đ

Relay nhiệt Schneider (132…22...

10.500.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (2.5…4 ) A -LRD08

Relay nhiệt Schneider (2.5…4 ) A -LRD08

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (2.5…4 )...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (2.60…3.70) A - LR2K0310

Relay nhiệt Schneider (2.60…3.70) A - LR2K0310

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (2.60…3....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (200…330) A - LR9F7375

Relay nhiệt Schneider (200…330) A - LR9F7375

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

7.554.000 đ

Relay nhiệt Schneider (200…330...

7.554.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider(23…32 ) A -LRD32

Relay nhiệt Schneider(23…32 ) A -LRD32

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

688.000 đ

Relay nhiệt Schneider(23…32 ) ...

688.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (23…32 ) A -LRD332

Relay nhiệt Schneider (23…32 ) A -LRD332

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.102.000 đ

Relay nhiệt Schneider (23…32 )...

1.102.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (25…40 ) A -LRD340

Relay nhiệt Schneider (25…40 ) A -LRD340

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

1.046.000 đ

Relay nhiệt Schneider (25…40 ...

1.046.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (3.70…5.50) A - LR2K0312

Relay nhiệt Schneider (3.70…5.50) A - LR2K0312

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (3.70…5....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (30…38) A -LRD35

Relay nhiệt Schneider (30…38) A -LRD35

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

409.000 đ

Relay nhiệt Schneider (30…38)...

409.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (30…50) A - LR9F5357

Relay nhiệt Schneider (30…50) A - LR9F5357

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

7.494.000 đ

Relay nhiệt Schneider (30…50) ...

7.494.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (300…500) A - LR9F7379

Relay nhiệt Schneider (300…500) A - LR9F7379

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

10.349.000 đ

Relay nhiệt Schneider (300…50...

10.349.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (37…50 ) A -LRD350

Relay nhiệt Schneider (37…50 ) A -LRD350

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

2.075.000 đ

Relay nhiệt Schneider (37…50 )...

2.075.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider  (380…630) A - LR9F7381

Relay nhiệt Schneider (380…630) A - LR9F7381

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

11.248.000 đ

Relay nhiệt Schneider (380…6...

11.248.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (4…6 ) A -LRD10

Relay nhiệt Schneider (4…6 ) A -LRD10

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (4…6 ) ...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (48…65 ) A -LRD365

Relay nhiệt Schneider (48…65 ) A -LRD365

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

2.163.000 đ

Relay nhiệt Schneider (48…65 )...

2.163.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (48…80) A -LR9F5363

Relay nhiệt Schneider (48…80) A -LR9F5363

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

7.636.000 đ

Relay nhiệt Schneider (48…80) ...

7.636.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ) A -LRD12

Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ) A -LRD12

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

457.000 đ

Relay nhiệt Schneider (5.5…8 ...

457.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (5.50…8.00) A - LR2K0314

Relay nhiệt Schneider (5.50…8.00) A - LR2K0314

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (5.50…8....

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (55…70 ) A -LRD3361

Relay nhiệt Schneider (55…70 ) A -LRD3361

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

2.220.000 đ

Relay nhiệt Schneider (55…70 )...

2.220.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (60…100) A -LR9F5367

Relay nhiệt Schneider (60…100) A -LR9F5367

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

7.967.000 đ

Relay nhiệt Schneider (60…100...

7.967.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (63…80 ) A -LRD3363

Relay nhiệt Schneider (63…80 ) A -LRD3363

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

2.602.000 đ

Relay nhiệt Schneider (63…80 )...

2.602.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (8.00…11.50) A - LR2K0316

Relay nhiệt Schneider (8.00…11.50) A - LR2K0316

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua

930.000 đ

Relay nhiệt Schneider (8.00…11...

930.000 đ

Relay nhiệt cho khởi động từ loại K - Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại K - ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (80…104) A -LRD3365

Relay nhiệt Schneider (80…104) A -LRD3365

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

2.806.000 đ

Relay nhiệt Schneider (80…104)...

2.806.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua
Picture of Relay nhiệt Schneider (95…120) A - LRD4367

Relay nhiệt Schneider (95…120) A - LRD4367

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua

4.502.000 đ

Relay nhiệt Schneider (95…120)...

4.502.000 đ

Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ loại D Dùng cho bảo vệ động cơ và bảo vệ pha Cấ...

Đặt mua