PLC Mitsubishi FX3U Base Units

Picture of PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

Số ngõ vào: 8. Số ngõ ra: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3G-14MR/ES-A

Số ngõ vào: 8. Số ngõ ra: 6, Relay. Nguồn cung cấp: 100–240 V AC (+10 % / -15 %), 50...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ESS

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ESS

Bộ CPU với 128 I/O: 64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-24...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ESS

Bộ CPU với 128 I/O: 64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-24...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC. Côn...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC. Côn...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-16MT/DS

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/DS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/DS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100 - 240 V...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ES-A

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100 - 240 V...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ESS

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ESS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100 - 240...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-16MT/ESS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100 - 240...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-16MT-DSS

PLC Mitsubishi FX3U-16MT-DSS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-16MT-DSS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (S) Nguồn cung cấp: 100 -240 VAC...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (S) Nguồn cung cấp: 100 -240 VAC...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-48MT/DS

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/DS

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/DS

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DSS

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DSS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC....

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DSS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC....

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 V...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 V...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MT-ESS

PLC Mitsubishi FX3U-80MT-ESS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MT-ESS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240...

Đặt mua
Picture of Network Mitsubishi QJ71LP21-25

Network Mitsubishi QJ71LP21-25

Network Mitsubishi QJ71LP21-25. Network: MELSECNET/H. Spec: Master.

Đặt mua

Network Mitsubishi QJ71LP21-25

Network Mitsubishi QJ71LP21-25. Network: MELSECNET/H. Spec: Master.

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O: 64 đầu vào và 64 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Côn...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-128MR/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O: 64 đầu vào và 64 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Côn...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O: 64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-128MT/ES-A

Bộ CPU với 128 I/O: 64 đầu vào và 64 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100-240 ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-16MR/DS

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/DS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-16MR/DS

Bộ CPU với 16 I/O: 8 đầu vào và 8 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 24VDC Công suất ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 24VDC Công suất ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC Cô...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-32MR/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 100 - 240 VAC Cô...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DS

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/DSS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 24 VDC ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ESS

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ESS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100 -24...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-32MT/ESS

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100 -24...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 24VDC Công suất ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-48MR/ES-A

Bộ CPU với 32 I/O: 16 đầu vào và 16 đầu ra (relay) Nguồn cung cấp: 24VDC Công suất ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-48MR-DS

PLC Mitsubishi FX3U-48MR-DS

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất t...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-48MR-DS

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC Công suất t...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100 - 240...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ES-A

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 100 - 240...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ESS

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ESS

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100 - 2...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-48MT/ESS

Bộ CPU với 48 I/O: 24 đầu vào và 24 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100 - 2...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-64MR/DS

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/DS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/DS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-64MR/ES-A

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DS

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-64MT/DS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-64MT-ESS

PLC Mitsubishi FX3U-64MT-ESS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-64MT-ESS

Bộ CPU với 64 I/O: 32 đầu vào và 32 đầu ra transistor (Source) Nguồn cung cấp: 100-240...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 24 VDC. Công suất...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MR/ES-A

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra relay Nguồn cung cấp: 100~240 VAC. Công...

Đặt mua
Picture of PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua

PLC Mitsubishi FX3U-80MT/DS

Bộ CPU với 80 I/O: 40 đầu vào và 40 đầu ra transistor (Sink) Nguồn cung cấp: 24 VDC. ...

Đặt mua