Accessories Inverter

Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1201

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1201

Điện trở 120 W, 180 Ω

Đặt mua

1.672.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA12...

1.672.000 đ

Điện trở 120 W, 180 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1202

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1202

Điện trở 120 W, 100 Ω

Đặt mua

1.672.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA12...

1.672.000 đ

Điện trở 120 W, 100 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1203

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1203

Điện trở 120 W, 50 Ω

Đặt mua

1.672.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA12...

1.672.000 đ

Điện trở 120 W, 50 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1204

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA1204

Điện trở 120 W, 35 Ω

Đặt mua

1.672.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBA12...

1.672.000 đ

Điện trở 120 W, 35 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBB2001

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBB2001

Điện trở 200 W, 180 Ω

Đặt mua

3.280.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBB20...

3.280.000 đ

Điện trở 200 W, 180 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBB2002

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBB2002

Điện trở 200 W, 100 Ω

Đặt mua

3.280.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-RBB20...

3.280.000 đ

Điện trở 200 W, 100 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron 3G3AX-REM19K0020-IE

Điện trở hãm Omron 3G3AX-REM19K0020-IE

Điện trở 19 kW, 20 Ω

Đặt mua

8.526.000 đ

Điện trở hãm Omron 3G3AX-REM19...

8.526.000 đ

Điện trở 19 kW, 20 Ω

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron AX-BCR4015045-TE

Điện trở hãm Omron AX-BCR4015045-TE

Braking unit cho biến tần 30kW, 3P 400VAC

Đặt mua

0 đ

Điện trở hãm Omron AX-BCR40150...

0 đ

Braking unit cho biến tần 30kW, 3P 400VAC

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron AX-BCR4017068-TE

Điện trở hãm Omron AX-BCR4017068-TE

Braking unit cho biến tần 37kW / 45kW, 3P 400VAC

Đặt mua

0 đ

Điện trở hãm Omron AX-BCR40170...

0 đ

Braking unit cho biến tần 37kW / 45kW, 3P 400VAC

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron AX-BCR4035090-TE

Điện trở hãm Omron AX-BCR4035090-TE

Braking unit cho biến tần 55kW / 75kW, 3P 400VAC

Đặt mua

0 đ

Điện trở hãm Omron AX-BCR40350...

0 đ

Braking unit cho biến tần 55kW / 75kW, 3P 400VAC

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron AX-BCR4070130-TE

Điện trở hãm Omron AX-BCR4070130-TE

Braking unit cho biến tần 90kW, 3P 400VAC

Đặt mua

0 đ

Điện trở hãm Omron AX-BCR40701...

0 đ

Braking unit cho biến tần 90kW, 3P 400VAC

Đặt mua
Picture of Điện trở hãm Omron AX-BCR4090240-TE

Điện trở hãm Omron AX-BCR4090240-TE

Braking unit cho biến tần 110kW / 132kW, 3P 400VAC

Đặt mua

0 đ

Điện trở hãm Omron AX-BCR40902...

0 đ

Braking unit cho biến tần 110kW / 132kW, 3P 400VAC

Đặt mua