Output SLC 500

Picture of  Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OG16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OG16

Bộ ngõ ra số 1746-OG16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 5VDC Dòng điện ngõ ra: 0....

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 17...

Bộ ngõ ra số 1746-OG16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 5VDC Dòng điện ngõ ra: 0....

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OA8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OA8

Bộ ngõ ra số 1746-OA8 Số ngõ ra: 8, AC Điện áp ngõ ra: 110/ 220VAC Dòng điện ngõ ra: 10...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OA8 Số ngõ ra: 8, AC Điện áp ngõ ra: 110/ 220VAC Dòng điện ngõ ra: 10...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB16

Bộ ngõ ra số 1746-OB16 Số ngõ ra: 16, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra:...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OB16 Số ngõ ra: 16, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra:...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB16E

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB16E

Bộ ngõ ra số 1746-OB16E Số ngõ ra: 16, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OB16E Số ngõ ra: 16, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB32

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB32

Bộ ngõ ra số 1746-OB32 Số ngõ ra: 32, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra:...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OB32 Số ngõ ra: 32, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra:...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB32E

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB32E

Bộ ngõ ra số 1746-OB32E Số ngõ ra: 32, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OB32E Số ngõ ra: 32, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB6EI

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB6EI

Bộ ngõ ra số 1746-OB6EI Số ngõ ra: 6, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra:...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OB6EI Số ngõ ra: 6, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra:...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OB8

Bộ ngõ ra số 1746-OB8 Số ngõ ra: 8, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OB8 Số ngõ ra: 8, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OBP16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OBP16

Bộ ngõ ra số 1746-OBP16 Số ngõ ra: 16, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OBP16 Số ngõ ra: 16, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OBP8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OBP8

Bộ ngõ ra số 1746-OBP8 Số ngõ ra: 8, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OBP8 Số ngõ ra: 8, DC source Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OV16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OV16

Bộ ngõ ra số 1746-OV16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OV16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OV32

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OV32

Bộ ngõ ra số 1746-OV32 Số ngõ ra: 32, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OV32 Số ngõ ra: 32, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OV8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OV8

Bộ ngõ ra số 1746-OV8 Số ngõ ra: 8, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1mA...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OV8 Số ngõ ra: 8, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 1mA...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OVP16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OVP16

Bộ ngõ ra số 1746-OVP16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OVP16 Số ngõ ra: 16, DC sink Điện áp ngõ ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OW16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OW16

Bộ ngõ ra số 1746-OW16 Số ngõ ra: 16, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~ 265VAC Dòng đi...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OW16 Số ngõ ra: 16, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~ 265VAC Dòng đi...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OW4

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OW4

Bộ ngõ ra số 1746-OW4 Số ngõ ra: 4, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~265VAC Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OW4 Số ngõ ra: 4, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~265VAC Dòng điện ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OW8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OW8

Bộ ngõ ra số 1746-OW8 Số ngõ ra: 8, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~ 265VAC Dòng điện...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OW8 Số ngõ ra: 8, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~ 265VAC Dòng điện...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OX8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-OX8

Bộ ngõ ra số 1746-OX8 Số ngõ ra: 8, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~ 265VAC Dòng điện...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ ra số 1746-OX8 Số ngõ ra: 8, relay Điện áp ngõ ra: 5~125VDC/ 5~ 265VAC Dòng điện...

Đặt mua