Motor TECO 3 pha phòng nổ an toàn (EG3)

Picture of  Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 2 pole

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

5.140.000 đ

Mo tor TECO hạ thế ba pha phò...

5.140.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW  2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.110.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

4.110.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

7.390.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

7.390.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of  Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

13.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòn...

13.590.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 4pole

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 1.5 kW 4pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

5.140.000 đ

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòn...

5.140.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 2.2 kW 2 pole

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 2.2 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

734.000 đ

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòn...

734.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 2.2 kW 4pole

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 2.2 kW 4pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

734.000 đ

Mo tor TECO hạ thế ba pha phòn...

734.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

3.830.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

3.830.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

3.830.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

3.830.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.37 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.440.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

4.440.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

4.110.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

4.110.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 0.75 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

5.180.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

5.180.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

23.350.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

23.350.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

23.350.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

23.350.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 11 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

36.810.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

36.810.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

26.290.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

26.290.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

26.290.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

26.290.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 15 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

42.940.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

42.940.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 2pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 2pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

8.690.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

8.690.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 4pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 4pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

8.690.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

8.690.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 3.7 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

15.770.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.770.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

13.590.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

13.590.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 5.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

18.850.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

18.850.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 2 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 2 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

15.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.950.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 4 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 4 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

15.950.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

15.950.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn 7.5 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

25.200.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

25.200.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua
Picture of Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn2.2 kW 6 pole

Motor TECO hạ thế ba pha phòng nổ an toàn2.2 kW 6 pole

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua

9.470.000 đ

Motor TECO hạ thế ba pha phòng...

9.470.000 đ

Motor lồng sóc kín AEEBXA (Môtơ chân đế),AEVBXA (Motơ mặt bích), hệ(IP55)

Đặt mua