MCCB LS

Picture of  MCCB Metasol LS ABN102c

MCCB Metasol LS ABN102c

MCCB ABN102c Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 15, 20, 30, 40, 50 A Dòng cắt ngắ...

Đặt mua

745.000 đ

MCCB Metasol LS ABN102c

745.000 đ

MCCB ABN102c Số cực: 2 cực Dòng cắt định mức In = 15, 20, 30, 40, 50 A Dòng cắt ngắ...

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBE203b-200A

ELCB Metasol LS EBE203b-200A

ELCB Metasol LS EBE203b 175-200A

Đặt mua

2.079.000 đ

ELCB Metasol LS EBE203b-200A

2.079.000 đ

ELCB Metasol LS EBE203b 175-200A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBE53b-15A

ELCB Metasol LS EBE53b-15A

ELCB Metasol LS EBE53b

Đặt mua

1.001.000 đ

ELCB Metasol LS EBE53b-15A

1.001.000 đ

ELCB Metasol LS EBE53b

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBE803b-700A

ELCB Metasol LS EBE803b-700A

ELCB Metasol LS EBE803b 700A

Đặt mua

7.742.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b-700A

7.742.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b 700A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH125c

ELCB Metasol LS EBH125c

ELCB Metasol LS EBH125c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH125c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH125c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH250c

ELCB Metasol LS EBH250c

ELCB Metasol LS EBH250c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH250c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH250c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH400c

ELCB Metasol LS EBH400c

ELCB Metasol LS EBH400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH50c

ELCB Metasol LS EBH50c

ELCB Metasol LS EBH50c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH50c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH50c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBL400c

ELCB Metasol LS EBL400c

ELCB Metasol LS EBL400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBL400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBL400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBL800c

ELCB Metasol LS EBL800c

ELCB Metasol LS EBL800c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBL800c

0 đ

ELCB Metasol LS EBL800c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN100c

ELCB Metasol LS EBN100c

ELCB Metasol LS EBN100c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN100c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN100c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN103c-100A

ELCB Metasol LS EBN103c-100A

ELCB Metasol LS EBN103c

Đặt mua

1.750.000 đ

ELCB Metasol LS EBN103c-100A

1.750.000 đ

ELCB Metasol LS EBN103c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN104c-100A

ELCB Metasol LS EBN104c-100A

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A

Đặt mua

2.660.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c-100A

2.660.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN203c-250A

ELCB Metasol LS EBN203c-250A

ELCB Metasol LS EBN203c

Đặt mua

3.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN203c-250A

3.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN203c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN250c

ELCB Metasol LS EBN250c

ELCB Metasol LS EBN250c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN250c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN250c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN400c

ELCB Metasol LS EBN400c

ELCB Metasol LS EBN400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN403c-400A

ELCB Metasol LS EBN403c-400A

ELCB Metasol LS EBN403c

Đặt mua

7.370.000 đ

ELCB Metasol LS EBN403c-400A

7.370.000 đ

ELCB Metasol LS EBN403c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN404c-400A

ELCB Metasol LS EBN404c-400A

ELCB Metasol LS EBN104c 250,300,350,400A

Đặt mua

10.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN404c-400A

10.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 250,300,350,400A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN53c-50A

ELCB Metasol LS EBN53c-50A

ELCB Metasol LS EBN53c

Đặt mua

1.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN53c-50A

1.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN53c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN60c

ELCB Metasol LS EBN60c

ELCB Metasol LS EBN60c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN60c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN60c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN800c

ELCB Metasol LS EBN800c

ELCB Metasol LS EBN800c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN800c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN800c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN803c-630A

ELCB Metasol LS EBN803c-630A

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua

13.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c-630A

13.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN803c-800A

ELCB Metasol LS EBN803c-800A

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua

15.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c-800A

15.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS1000b

ELCB Metasol LS EBS1000b

ELCB Metasol LS EBS1000b

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1000b

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1000b

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS104b-50A

ELCB Metasol LS EBS104b-50A

ELCB Metasol LS EBE803b 50A

Đặt mua

2.310.000 đ

ELCB Metasol LS EBS104b-50A

2.310.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b 50A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS104c-100A

ELCB Metasol LS EBS104c-100A

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua

3.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBS104c-100A

3.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS1200b

ELCB Metasol LS EBS1200b

ELCB Metasol LS EBS1200b Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và sự cố chạm đất

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1200b

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1200b Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và sự cố chạm đất

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS125c

ELCB Metasol LS EBS125c

ELCB Metasol LS EBS125c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS125c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS125c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS204c-125A

ELCB Metasol LS EBS204c-125A

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua

6.550.000 đ

ELCB Metasol LS EBS204c-125A

6.550.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS250c

ELCB Metasol LS EBS250c

ELCB Metasol LS EBS250c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS250c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS250c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS400c

ELCB Metasol LS EBS400c

ELCB Metasol LS EBS400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS54b-50A

ELCB Metasol LS EBS54b-50A

ELCB Metasol LS EBE203b 20-40-50A

Đặt mua

2.033.000 đ

ELCB Metasol LS EBS54b-50A

2.033.000 đ

ELCB Metasol LS EBE203b 20-40-50A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS60c

ELCB Metasol LS EBS60c

ELCB Metasol LS EBS60c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS60c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS60c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS800c

ELCB Metasol LS EBS800c

ELCB Metasol LS EBS800c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS800c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS800c

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS Chỉnh dòng 250A,ABE 203G

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 250A,ABE 203G

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 125-160-200-250A A Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua

1.785.000 đ

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 250A,ABE...

1.785.000 đ

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 125-160-200-250A A Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS Chỉnh dòng 250A,ABS 203G

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 250A,ABS 203G

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 125-160-200-250A A Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua

2.202.000 đ

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 250A,ABS...

2.202.000 đ

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 125-160-200-250A A Manufacturer: LS - Korea

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS Chỉnh dòng 80A~100A, 16kA, ABE 103G

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 80A~100A, 16kA, ABE 103G

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 80 ~ 100A Cutting Line: 16kA Manufacturer: ...

Đặt mua

1.620.000 đ

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 80A~100A...

1.620.000 đ

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 80 ~ 100A Cutting Line: 16kA Manufacturer: ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS Chỉnh dòng 80A~100A,25kA -ABS 103G

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 80A~100A,25kA -ABS 103G

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 80 ~ 100A Cutting Line: 25kA Manufacturer: ...

Đặt mua

1.995.000 đ

MCCB 3P LS Chỉnh dòng 80A~100A...

1.995.000 đ

Number of poles: 3 Pole Current adjustment: 80 ~ 100A Cutting Line: 25kA Manufacturer: ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS, TD100N FMU100, 100A, 50KA

MCCB 3P LS, TD100N FMU100, 100A, 50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

1.860.000 đ

MCCB 3P LS, TD100N FMU100, 100...

1.860.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TD100N FTU100,100A,50KA

MCCB 3P LS,TD100N FTU100,100A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua

2.450.000 đ

MCCB 3P LS,TD100N FTU100,100A,...

2.450.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TD160N FMU160,125A, 50KA

MCCB 3P LS,TD160N FMU160,125A, 50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

1.925.000 đ

MCCB 3P LS,TD160N FMU160,125A,...

1.925.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TD160N FMU160,160A, 50KA

MCCB 3P LS,TD160N FMU160,160A, 50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

2.464.000 đ

MCCB 3P LS,TD160N FMU160,160A,...

2.464.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TD160N FTU160,125A,50KA

MCCB 3P LS,TD160N FTU160,125A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua

1.733.000 đ

MCCB 3P LS,TD160N FTU160,125A,...

1.733.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TD160N FTU160,160A,50KA

MCCB 3P LS,TD160N FTU160,160A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua

2.387.000 đ

MCCB 3P LS,TD160N FTU160,160A,...

2.387.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS1000N 3P,1000A, 50KA

MCCB 3P LS,TS1000N 3P,1000A, 50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

45.000.000 đ

MCCB 3P LS,TS1000N 3P,1000A, 5...

45.000.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS1250N 3P,1250A,50KA

MCCB 3P LS,TS1250N 3P,1250A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

46.000.000 đ

MCCB 3P LS,TS1250N 3P,1250A,50...

46.000.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS1600N 3P,1600A, 50KA

MCCB 3P LS,TS1600N 3P,1600A, 50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

51.000.000 đ

MCCB 3P LS,TS1600N 3P,1600A, 5...

51.000.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS250N FMU250,200A,50KA

MCCB 3P LS,TS250N FMU250,200A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

4.100.000 đ

MCCB 3P LS,TS250N FMU250,200A,...

4.100.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS250N FMU250,250A,50KA

MCCB 3P LS,TS250N FMU250,250A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

4.158.000 đ

MCCB 3P LS,TS250N FMU250,250A,...

4.158.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS250N FTU250,200A,50KA

MCCB 3P LS,TS250N FTU250,200A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua

3.900.000 đ

MCCB 3P LS,TS250N FTU250,200A,...

3.900.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS250N FTU250,250A,50KA

MCCB 3P LS,TS250N FTU250,250A,50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua

5.100.000 đ

MCCB 3P LS,TS250N FTU250,250A,...

5.100.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS400N FMU400,400A, 65KA

MCCB 3P LS,TS400N FMU400,400A, 65KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

5.990.000 đ

MCCB 3P LS,TS400N FMU400,400A,...

5.990.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS400N FTU400,400A,65KA

MCCB 3P LS,TS400N FTU400,400A,65KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua

5.650.000 đ

MCCB 3P LS,TS400N FTU400,400A,...

5.650.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS630N FMU630,630A, 65KA

MCCB 3P LS,TS630N FMU630,630A, 65KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

10.800.000 đ

MCCB 3P LS,TS630N FMU630,630A,...

10.800.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS630N FTU630,630A,65KA

MCCB 3P LS,TS630N FTU630,630A,65KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua

10.600.000 đ

MCCB 3P LS,TS630N FTU630,630A,...

10.600.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. 3 Pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS800N FMU800,800A,65KA

MCCB 3P LS,TS800N FMU800,800A,65KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

12.800.000 đ

MCCB 3P LS,TS800N FMU800,800A,...

12.800.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 3P LS,TS800N FTU800,800A,65KA

MCCB 3P LS,TS800N FTU800,800A,65KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua

12.000.000 đ

MCCB 3P LS,TS800N FTU800,800A,...

12.000.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Ba pha ...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P LS, ABN104c,100A, 22KA

MCCB 4P LS, ABN104c,100A, 22KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

1.110.000 đ

MCCB 4P LS, ABN104c,100A, 22KA

1.110.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P LS, ABN54c,50A, 18KA

MCCB 4P LS, ABN54c,50A, 18KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

940.000 đ

MCCB 4P LS, ABN54c,50A, 18KA

940.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua
Picture of MCCB 4P LS, TS1000N 4P, (Susol-Trip AG6) 1000A, 50KA

MCCB 4P LS, TS1000N 4P, (Susol-Trip AG6) 1000A, 50KA

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua

47.000.000 đ

MCCB 4P LS, TS1000N 4P, (Susol...

47.000.000 đ

MCCB dùng bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong mạng lưới công nghiệp, dân dụng v.v…. Số cực ...

Đặt mua