LIGHTSTAR

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs

AC current transducer 1R0S

KTA-■■1R0S
1.530.100 đ

AC current transducer 1R0T

KTA-■■1R0T
2.295.700 đ

AC current transducer 1R1S

KTA-■■1R1S
1.131.900 đ

AC current transducer 2A1S

KTA-■■2A1S
1.530.100 đ

AC current transducer 2R1S

KTA-■■2R1S
2.019.600 đ

AC current transducer 3A1S

KTA-■■3A1S
1.530.100 đ

AC current transducer 3A2S

KTA-■■3A2S
2.448.600 đ

AC current transducer 3R0S

KTA-■■3R0S
3.060.200 đ

AC current transducer 3R1S

KTA-■■3R1S
2.019.600 đ

AC current transducer 4A1S

KTA-■■4A1S
2.448.600 đ

AC current transducer 4A2S

KTA-■■4A2S
3.060.200 đ

AC current transducer 4R0S

KTA-■■4R0S
3.825.800 đ

AC current transducer 4R1S

KTA-■■4R1S
3.060.200 đ

AC current transducer KSA

KSA-■■■
1.530.100 đ

AC power transducer 2S

KTG-■■■■2S
2.539.900 đ

AC voltage transducer 1R0S

KTB-■■1R0S
1.530.100 đ

AC voltage transducer 1R0T

KTB-■■1R0T
2.141.700 đ

AC voltage transducer 1R1S

KTB-■■1R1S
1.131.900 đ

AC voltage transducer 2A1S

KTB-■■2A1S
1.530.100 đ

AC voltage transducer 2R1S

KTB-■■2R1S
2.019.600 đ

AC voltage transducer 3A1S

KTB-■■3A1S
1.530.100 đ

AC voltage transducer 3A2S

KTB-■■3A2S
2.539.900 đ

AC voltage transducer 3R0S

KTB-■■3R0S
3.060.200 đ

AC voltage transducer 3R1S

KTB-■■3R1S
2.019.600 đ

AC voltage transducer 4A1S

KTB-■■4A1S
2.539.900 đ

AC voltage transducer 4A2S

KTB-■■4A2S
3.060.200 đ

AC voltage transducer 4R0S

KTB-■■4R0S
3.825.800 đ

AC voltage transducer 4R1S

KTB-■■4R1S
3.060.200 đ

AC voltage transducer KSB

KSB-■■■
1.530.100 đ

Biến dòng bảo vệ PCT 1000/5A CL.5P10 5VA Ø100

KBJ-10-5P10-5VA-1000/5A
1.164.900 đ

Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A CL.5P10 15VA Ø100

KBJ-10-5P10-15VA-1200/5A
1.387.100 đ