Input SLC 500

Picture of  Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IA16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IA16

Bộ ngõ vào số 1746-IA16 Số ngõ vào: 16, AC input Điện áp ngõ vào: 110 VAC, 50Hz Dòng đi...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IA16 Số ngõ vào: 16, AC input Điện áp ngõ vào: 110 VAC, 50Hz Dòng đi...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IM4

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IM4

Bộ ngõ vào số 1746-IM4 Số ngõ vào: 4, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IM4 Số ngõ vào: 4, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IM8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IM8

Bộ ngõ vào số 1746-IM8 Số ngõ vào: 8, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IM8 Số ngõ vào: 8, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-ITV16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-ITV16

Bộ ngõ vào số 1746-ITV16 Số ngõ vào: 16, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-ITV16 Số ngõ vào: 16, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IV16

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IV16

Bộ ngõ vào số 1746-IV16 Số ngõ vào: 16, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IV16 Số ngõ vào: 16, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IV32

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IV32

Bộ ngõ vào số 1746-IV32 Số ngõ vào: 32, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IV32 Số ngõ vào: 32, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IV8

Bộ ngõ ra số Allen bradley 1746-IV8

Bộ ngõ vào số 1746-IV8 Số ngõ vào: 8, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua

Bộ ngõ ra số Allen bradley 174...

Bộ ngõ vào số 1746-IV8 Số ngõ vào: 8, DC source Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số  Allen bradley 1746-IA8

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IA8

Bộ ngõ vào số 1746-IA8 Số ngõ vào: 8, AC input Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IA8 Số ngõ vào: 8, AC input Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số  Allen bradley 1746-IB16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IB16

Bộ ngõ vào số 1746-IB16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IB16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số  Allen bradley 1746-IG16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IG16

Bộ ngõ vào số 1746-IG16 Số ngõ vào: 16, DC source Điện áp ngõ vào: 5VDC Dòng điện ngõ v...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IG16 Số ngõ vào: 16, DC source Điện áp ngõ vào: 5VDC Dòng điện ngõ v...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số  Allen bradley 1746-IN16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IN16

Bộ ngõ vào số 1746-IN16 Số ngõ vào: 16, AC/DC Điện áp ngõ vào: 24 VAC/DC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1...

Bộ ngõ vào số 1746-IN16 Số ngõ vào: 16, AC/DC Điện áp ngõ vào: 24 VAC/DC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IA4

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IA4

Bộ ngõ vào số 1746-IA4 Số ngõ vào: 4, AC input Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-IA4 Số ngõ vào: 4, AC input Điện áp ngõ vào: 110VAC, 50Hz Dòng điện ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IB32

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IB32

Bộ ngõ vào số 1746-IB32 Số ngõ vào: 32, DC sink Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-IB32 Số ngõ vào: 32, DC sink Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IB8

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IB8

Bộ ngõ vào số 1746-IB8 Số ngõ vào: 8, DC sink Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điện ngõ vào...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-IB8 Số ngõ vào: 8, DC sink Điện áp ngõ vào: 24 VDC Dòng điện ngõ vào...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IC16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IC16

Bộ ngõ vào số 1746-IC16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 48VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-IC16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 48VDC Dòng điện ngõ và...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IH16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IH16

Bộ ngõ vào số 1746-IH16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 125 VDC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-IH16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 125 VDC Dòng điện ngõ ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IM16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-IM16

Bộ ngõ vào số 1746-IM16 Số ngõ vào: 16, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điệ...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-IM16 Số ngõ vào: 16, AC input Điện áp ngõ vào: 220VAC, 50Hz Dòng điệ...

Đặt mua
Picture of Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-ITB16

Bộ ngõ vào số Allen bradley 1746-ITB16

Bộ ngõ vào số 1746-ITB16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ v...

Đặt mua

Bộ ngõ vào số Allen bradley 17...

Bộ ngõ vào số 1746-ITB16 Số ngõ vào: 16, DC sink Điện áp ngõ vào: 24VDC Dòng điện ngõ v...

Đặt mua