ELCB LS

Picture of  MCCB-2P-30A/15KA-Teco

MCCB-2P-30A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-30A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBE203b-200A

ELCB Metasol LS EBE203b-200A

ELCB Metasol LS EBE203b 175-200A

Đặt mua

2.079.000 đ

ELCB Metasol LS EBE203b-200A

2.079.000 đ

ELCB Metasol LS EBE203b 175-200A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBE53b-15A

ELCB Metasol LS EBE53b-15A

ELCB Metasol LS EBE53b

Đặt mua

1.001.000 đ

ELCB Metasol LS EBE53b-15A

1.001.000 đ

ELCB Metasol LS EBE53b

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBE803b-700A

ELCB Metasol LS EBE803b-700A

ELCB Metasol LS EBE803b 700A

Đặt mua

7.742.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b-700A

7.742.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b 700A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH125c

ELCB Metasol LS EBH125c

ELCB Metasol LS EBH125c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH125c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH125c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH250c

ELCB Metasol LS EBH250c

ELCB Metasol LS EBH250c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH250c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH250c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH400c

ELCB Metasol LS EBH400c

ELCB Metasol LS EBH400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBH50c

ELCB Metasol LS EBH50c

ELCB Metasol LS EBH50c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBH50c

0 đ

ELCB Metasol LS EBH50c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBL400c

ELCB Metasol LS EBL400c

ELCB Metasol LS EBL400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBL400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBL400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBL800c

ELCB Metasol LS EBL800c

ELCB Metasol LS EBL800c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBL800c

0 đ

ELCB Metasol LS EBL800c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN100c

ELCB Metasol LS EBN100c

ELCB Metasol LS EBN100c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN100c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN100c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN103c-100A

ELCB Metasol LS EBN103c-100A

ELCB Metasol LS EBN103c

Đặt mua

1.750.000 đ

ELCB Metasol LS EBN103c-100A

1.750.000 đ

ELCB Metasol LS EBN103c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN104c-100A

ELCB Metasol LS EBN104c-100A

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A

Đặt mua

2.660.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c-100A

2.660.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN203c-250A

ELCB Metasol LS EBN203c-250A

ELCB Metasol LS EBN203c

Đặt mua

3.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN203c-250A

3.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN203c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN250c

ELCB Metasol LS EBN250c

ELCB Metasol LS EBN250c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN250c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN250c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN400c

ELCB Metasol LS EBN400c

ELCB Metasol LS EBN400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN403c-400A

ELCB Metasol LS EBN403c-400A

ELCB Metasol LS EBN403c

Đặt mua

7.370.000 đ

ELCB Metasol LS EBN403c-400A

7.370.000 đ

ELCB Metasol LS EBN403c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN404c-400A

ELCB Metasol LS EBN404c-400A

ELCB Metasol LS EBN104c 250,300,350,400A

Đặt mua

10.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN404c-400A

10.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 250,300,350,400A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN53c-50A

ELCB Metasol LS EBN53c-50A

ELCB Metasol LS EBN53c

Đặt mua

1.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN53c-50A

1.500.000 đ

ELCB Metasol LS EBN53c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN60c

ELCB Metasol LS EBN60c

ELCB Metasol LS EBN60c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN60c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN60c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN800c

ELCB Metasol LS EBN800c

ELCB Metasol LS EBN800c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBN800c

0 đ

ELCB Metasol LS EBN800c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN803c-630A

ELCB Metasol LS EBN803c-630A

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua

13.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c-630A

13.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBN803c-800A

ELCB Metasol LS EBN803c-800A

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua

15.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c-800A

15.800.000 đ

ELCB Metasol LS EBN803c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS1000b

ELCB Metasol LS EBS1000b

ELCB Metasol LS EBS1000b

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1000b

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1000b

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS104b-50A

ELCB Metasol LS EBS104b-50A

ELCB Metasol LS EBE803b 50A

Đặt mua

2.310.000 đ

ELCB Metasol LS EBS104b-50A

2.310.000 đ

ELCB Metasol LS EBE803b 50A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS104c-100A

ELCB Metasol LS EBS104c-100A

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua

3.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBS104c-100A

3.000.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS1200b

ELCB Metasol LS EBS1200b

ELCB Metasol LS EBS1200b Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và sự cố chạm đất

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1200b

0 đ

ELCB Metasol LS EBS1200b Bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và sự cố chạm đất

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS125c

ELCB Metasol LS EBS125c

ELCB Metasol LS EBS125c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS125c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS125c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS204c-125A

ELCB Metasol LS EBS204c-125A

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua

6.550.000 đ

ELCB Metasol LS EBS204c-125A

6.550.000 đ

ELCB Metasol LS EBN104c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS250c

ELCB Metasol LS EBS250c

ELCB Metasol LS EBS250c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS250c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS250c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS400c

ELCB Metasol LS EBS400c

ELCB Metasol LS EBS400c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS400c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS400c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS54b-50A

ELCB Metasol LS EBS54b-50A

ELCB Metasol LS EBE203b 20-40-50A

Đặt mua

2.033.000 đ

ELCB Metasol LS EBS54b-50A

2.033.000 đ

ELCB Metasol LS EBE203b 20-40-50A

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS60c

ELCB Metasol LS EBS60c

ELCB Metasol LS EBS60c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS60c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS60c

Đặt mua
Picture of ELCB Metasol LS EBS800c

ELCB Metasol LS EBS800c

ELCB Metasol LS EBS800c

Đặt mua

0 đ

ELCB Metasol LS EBS800c

0 đ

ELCB Metasol LS EBS800c

Đặt mua
Picture of MCCB Teco-2P-15A/2.5KA

MCCB Teco-2P-15A/2.5KA

Hãng sản xuất : TECO. Loại :Hai cực. Dòng điện định mức (A) :15. Dòng cắt (kA) : 2.5. ...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB Teco-2P-15A/2.5KA

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO. Loại :Hai cực. Dòng điện định mức (A) :15. Dòng cắt (kA) : 2.5. ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-100A/15KA-Teco

MCCB-2P-100A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-2P-100A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-15A/15KA-Teco

MCCB-2P-15A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-15A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :15 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-20A/15KA-Teco

MCCB-2P-20A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-20A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :20 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-20A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-20A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 2.5...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB-2P-20A/2.5KA-Teco

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) : 20 Dòng cắt (kA) : 2.5...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-30A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-30A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB-2P-30A/2.5KA-Teco

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :30 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-40A/15KA-Teco

MCCB-2P-40A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-40A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-40A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-40A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua

221.000 đ

MCCB-2P-40A/2.5KA-Teco

221.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :40 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-50A/15KA-Teco

MCCB-2P-50A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

345.000 đ

MCCB-2P-50A/15KA-Teco

345.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-50A/2.5KA-Teco

MCCB-2P-50A/2.5KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua

205.000 đ

MCCB-2P-50A/2.5KA-Teco

205.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :50 Dòng cắt (kA) : 2.5 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-60A/15KA-Teco

MCCB-2P-60A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :60 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-2P-60A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :60 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-2P-75A/15KA-Teco

MCCB-2P-75A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :75 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

378.000 đ

MCCB-2P-75A/15KA-Teco

378.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Hai cực Dòng điện định mức (A) :75 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1000A/100KA-Teco 1600

MCCB-3P-1000A/100KA-Teco 1600

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

29.560.000 đ

MCCB-3P-1000A/100KA-Teco 1600

29.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1000A/85KA-Teco

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

21.349.000 đ

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco

21.349.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1000A/85KA-Teco 1200

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco 1200

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

21.759.000 đ

MCCB-3P-1000A/85KA-Teco 1200

21.759.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1000 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/10KA-Teco

MCCB-3P-100A/10KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 10 X...

Đặt mua

435.000 đ

MCCB-3P-100A/10KA-Teco

435.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 10 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/15KA-Teco

MCCB-3P-100A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

484.000 đ

MCCB-3P-100A/15KA-Teco

484.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/30KA-Teco

MCCB-3P-100A/30KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua

731.000 đ

MCCB-3P-100A/30KA-Teco

731.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 30 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-100A/50KA-Teco 100H

MCCB-3P-100A/50KA-Teco 100H

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua

1.478.000 đ

MCCB-3P-100A/50KA-Teco 100H

1.478.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :100 Dòng cắt (kA) : 50 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1200A/100KA-Teco 1600

MCCB-3P-1200A/100KA-Teco 1600

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) 1200 (chỉnh được dòng) Dòn...

Đặt mua

29.560.000 đ

MCCB-3P-1200A/100KA-Teco 1600

29.560.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) 1200 (chỉnh được dòng) Dòn...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-1200A/85KA-Teco 1200

MCCB-3P-1200A/85KA-Teco 1200

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1200 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua

21.759.000 đ

MCCB-3P-1200A/85KA-Teco 1200

21.759.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :1200 (chỉnh được dòng) Dò...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/15KA-Teco

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :125 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua

935.000 đ

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

935.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) :125 Dòng cắt (kA) : 15 X...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/15KA-Teco

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua

944.000 đ

MCCB-3P-125A/15KA-Teco

944.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 15 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/22KA

MCCB-3P-125A/22KA

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua

870.000 đ

MCCB-3P-125A/22KA

870.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 22 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/30KA-Teco

MCCB-3P-125A/30KA-Teco

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.191.000 đ

MCCB-3P-125A/30KA-Teco

1.191.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua
Picture of MCCB-3P-125A/30KA-Teco 225S

MCCB-3P-125A/30KA-Teco 225S

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua

1.314.000 đ

MCCB-3P-125A/30KA-Teco 225S

1.314.000 đ

Hãng sản xuất : TECO Loại : Ba cực Dòng điện định mức (A) : 125 Dòng cắt (kA) : 30 ...

Đặt mua