CP 1L

Picture of  PLC Omron CP1L-L10DR-D

PLC Omron CP1L-L10DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào 4 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối th...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L10DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào 4 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối th...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-L10DT-A

PLC Omron CP1L-L10DT-A

Nguồn cung cấp 100~240VAC 50/60 Hz 6 ngõ vào 4 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L10DT-A

Nguồn cung cấp 100~240VAC 50/60 Hz 6 ngõ vào 4 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-L14DT1-D

PLC Omron CP1L-L14DT1-D

Nguồn cung cấp 24 DC 8 ngõ vào 6 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xun...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L14DT1-D

Nguồn cung cấp 24 DC 8 ngõ vào 6 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xun...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-L14DT-A

PLC Omron CP1L-L14DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 8 ngõ vào 6 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L14DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 8 ngõ vào 6 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-L20DT-D

PLC Omron CP1L-L20DT-D

PCL CP1L Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L20DT-D

PCL CP1L Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-M30DR-D

PLC Omron CP1L-M30DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối t...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M30DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối t...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-M30DT1-D

PLC Omron CP1L-M30DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng x...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M30DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng x...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-M40DT-D

PLC Omron CP1L-M40DT-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 24 ngõ vào 16 ngõ ra transitors NPN Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M40DT-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 24 ngõ vào 16 ngõ ra transitors NPN Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-M60DR-D

PLC Omron CP1L-M60DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào 24 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M60DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào 24 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối ...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CP1L-M60DT-D

PLC Omron CP1L-M60DT-D

Nguồn cung cấp 24VDC 36 ngõ vào 24 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M60DT-D

Nguồn cung cấp 24VDC 36 ngõ vào 24 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L10DR-A

PLC Omron CP1L-L10DR-A

Nguồn cung cấp 100~240VAC 6 ngõ vào 4 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tố...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L10DR-A

Nguồn cung cấp 100~240VAC 6 ngõ vào 4 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tố...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L10DT1-D

PLC Omron CP1L-L10DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào 4 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xu...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L10DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào 4 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xu...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L10DT-D

PLC Omron CP1L-L10DT-D

Nguồn cung cấp 24 DC 6 ngõ vào 4 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung t...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L10DT-D

Nguồn cung cấp 24 DC 6 ngõ vào 4 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung t...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L14DR-A

PLC Omron CP1L-L14DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 8 ngõ vào 6 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L14DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 8 ngõ vào 6 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L14DR-D

PLC Omron CP1L-L14DR-D

Nguồn cung cấp 24 DC 8 ngõ vào 6 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối thi...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L14DR-D

Nguồn cung cấp 24 DC 8 ngõ vào 6 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối thi...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L14DT-D

PLC Omron CP1L-L14DT-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 8 ngõ vào 6 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L14DT-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 8 ngõ vào 6 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L20DR-A

PLC Omron CP1L-L20DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ r...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L20DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ r...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L20DR-D

PLC Omron CP1L-L20DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối t...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L20DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối t...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L20DT1-D

PLC Omron CP1L-L20DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng x...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L20DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng x...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L20DT-A

PLC Omron CP1L-L20DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhan...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L20DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhan...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L30DR-A

PLC Omron CP1L-L30DR-A

18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 100-240VAC Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L30DR-A

18 Input DC, 12 Output Relay, nguồn cấp 100-240VAC Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-L40DR-A

PLC Omron CP1L-L40DR-A

24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 100-240VAC Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-L40DR-A

24 Input DC, 16 Output Relay, nguồn cấp 100-240VAC Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tối...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M30DR-A

PLC Omron CP1L-M30DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M30DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M30DT-A

PLC Omron CP1L-M30DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VDC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nha...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M30DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VDC 50/60 Hz 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nha...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M30DT-D

PLC Omron CP1L-M30DT-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xun...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M30DT-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào 8 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xun...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M40DR-A

PLC Omron CP1L-M40DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 24 ngõ vào 16 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,đ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M40DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 24 ngõ vào 16 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,đ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M40DR-D

PLC Omron CP1L-M40DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 24 ngõ vào 16 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tố...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M40DR-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 24 ngõ vào 16 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng xung tố...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M40DT1-D

PLC Omron CP1L-M40DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 24 ngõ vào 16 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M40DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 24 ngõ vào 16 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M40DT-A

PLC Omron CP1L-M40DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 24 ngõ vào 16 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nha...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M40DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 24 ngõ vào 16 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nha...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M60DR-A

PLC Omron CP1L-M60DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 36 ngõ vào 24 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M60DR-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 36 ngõ vào 24 ngõ ra relay Đầu vào đáp ứng nhanh,độ ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M60DT1-D

PLC Omron CP1L-M60DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào 24 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng ...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M60DT1-D

Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào 24 ngõ ra transitors PNP Đầu vào đáp ứng nhanh,độ rộng ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1L-M60DT-A

PLC Omron CP1L-M60DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 36 ngõ vào 24 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nha...

Đặt mua

PLC Omron CP1L-M60DT-A

Nguồn cung cấp 100~240 VAC 50/60 Hz 36 ngõ vào 24 ngõ ra transitors Đầu vào đáp ứng nha...

Đặt mua