CP 1E

Picture of PLC Omron CP1E 6 DC input, 4 relay ouput,24 VDC

PLC Omron CP1E 6 DC input, 4 relay ouput,24 VDC

Nguồn cung cấp 24VDC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra relay 2Ksteps (EEPROM) bộ nhớ chư...

Đặt mua

PLC Omron CP1E 6 DC input, 4...

Nguồn cung cấp 24VDC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra relay 2Ksteps (EEPROM) bộ nhớ chư...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E10DT-A

PLC Omron CP1E-E10DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra transistor si...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E10DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra transistor si...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N20DT1-A

PLC Omron CP1E-N20DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor s...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N20DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor s...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N40DT-D

PLC Omron CP1E-N40DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N40DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E40DR-A

PLC Omron CP1E-E40DR-A

Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra relay 2Ksteps (EEPROM) bộ ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E40DR-A

Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra relay 2Ksteps (EEPROM) bộ ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N30DT1-D

PLC Omron CP1E-N30DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor sour...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N30DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor sour...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N60DR-A

PLC Omron CP1E-N60DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra relay 8K s...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N60DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra relay 8K s...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E10DT-D

PLC Omron CP1E-E10DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra transistor sinkin...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E10DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra transistor sinkin...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E20DR-A

PLC Omron CP1E-E20DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra relay 2Kste...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E20DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra relay 2Kste...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N14DR-A

PLC Omron CP1E-N14DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra relay 8K ste...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N14DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra relay 8K ste...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N14DT1-A

PLC Omron CP1E-N14DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor so...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N14DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor so...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N14DT-A

PLC Omron CP1E-N14DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor si...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N14DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor si...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra relay 8K st...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N20DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra relay 8K st...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N20DT-A

PLC Omron CP1E-N20DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor s...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N20DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor s...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N30DR-A

PLC Omron CP1E-N30DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra relay 8K s...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N30DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra relay 8K s...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N30DT1-A

PLC Omron CP1E-N30DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N30DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N30DT-A

PLC Omron CP1E-N30DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N30DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N40DR-A

PLC Omron CP1E-N40DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra relay 8K s...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N40DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra relay 8K s...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N40DT1-D

PLC Omron CP1E-N40DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor sourc...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N40DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor sourc...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N60DR-D

PLC Omron CP1E-N60DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra relay 8K steps ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N60DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra relay 8K steps ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E 12 DC input, 8 relay output, 2 Analog input, 1 Analog output

PLC Omron CP1E 12 DC input, 8 relay output, 2 Analog input, 1 Analog output

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra digital: 12-DC input / 8-Relay output Ngõ vào/ra anlog:...

Đặt mua

PLC Omron CP1E 12 DC input, 8 ...

Nguồn cấp: 100-240VAC Ngõ vào/ra digital: 12-DC input / 8-Relay output Ngõ vào/ra anlog:...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E 24 DC input / 16 relay ouput,100~240 VAC

PLC Omron CP1E 24 DC input / 16 relay ouput,100~240 VAC

Nguồn cấp 100~240 VAC Ngõ vào /ra: 24-DC / 16 relay Kết nối với mô đun mở rộng loại CP1L...

Đặt mua

PLC Omron CP1E 24 DC input / 1...

Nguồn cấp 100~240 VAC Ngõ vào /ra: 24-DC / 16 relay Kết nối với mô đun mở rộng loại CP1L...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E 6 DC inputs / 4 relay ouputs,100~240 VAC

PLC Omron CP1E 6 DC inputs / 4 relay ouputs,100~240 VAC

Nguồn cung cấp 100~220VAC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra relay 2Ksteps (EEPROM) bộ nh...

Đặt mua

PLC Omron CP1E 6 DC inputs / 4...

Nguồn cung cấp 100~220VAC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra relay 2Ksteps (EEPROM) bộ nh...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E10DT1-D

PLC Omron CP1E-E10DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra transistor 2Kste...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E10DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 6 ngõ vào digital 24VDC 4 ngõ ra transistor 2Kste...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E14DR-A

PLC Omron CP1E-E14DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra relay 2Kstep...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E14DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra relay 2Kstep...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-E30DR-A

PLC Omron CP1E-E30DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra relay 2Kst...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-E30DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra relay 2Kst...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N14DR-D

PLC Omron CP1E-N14DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra relay 8K steps (...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N14DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra relay 8K steps (...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N14DT1-D

PLC Omron CP1E-N14DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor courcin...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N14DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor courcin...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N14DT-D

PLC Omron CP1E-N14DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 124 VDC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N14DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 124 VDC 8 ngõ vào digital 24VDC 6 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N20DR-D

PLC Omron CP1E-N20DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra relay 8K steps (...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N20DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra relay 8K steps (...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N20DT1-D

PLC Omron CP1E-N20DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor sourc...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N20DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor sourc...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N20DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào digital 24VDC 8 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N30DR-D

PLC Omron CP1E-N30DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra relay 8K steps...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N30DR-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra relay 8K steps...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N30DT-D

PLC Omron CP1E-N30DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N30DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 18 ngõ vào digital 24VDC 12 ngõ ra transistor sinki...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N40DT1-A

PLC Omron CP1E-N40DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N40DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N40DT-A

PLC Omron CP1E-N40DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N40DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 24 ngõ vào digital 24VDC 16 ngõ ra transistor ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N60DT1-A

PLC Omron CP1E-N60DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N60DT1-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N60DT1-D

PLC Omron CP1E-N60DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor sourc...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N60DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24VDC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor sourc...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N60DT-A

PLC Omron CP1E-N60DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N60DT-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-N60DT-D

PLC Omron CP1E-N60DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor sink...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-N60DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào digital 24VDC 24 ngõ ra transistor sink...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-NA20DR-A

PLC Omron CP1E-NA20DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào ( 2 ngõ vào analog) 8 ngõ ra (1 ngõ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-NA20DR-A

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 100~220VAC 12 ngõ vào ( 2 ngõ vào analog) 8 ngõ ra (1 ngõ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-NA20DT1-D

PLC Omron CP1E-NA20DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào ( có 2 ngõ vào analog) 24 ngõ ra trans...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-NA20DT1-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 36 ngõ vào ( có 2 ngõ vào analog) 24 ngõ ra trans...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CP1E-NA20DT-D

PLC Omron CP1E-NA20DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào ( có 2 ngõ vào analog) 8 ngõ ra ( có 1 ...

Đặt mua

PLC Omron CP1E-NA20DT-D

PLC Omron CP1E Nguồn cung cấp 24 VDC 12 ngõ vào ( có 2 ngõ vào analog) 8 ngõ ra ( có 1 ...

Đặt mua
Picture of PLC Omron.CP1E,12-DC input / 8 relay ouput,100~240 VAC

PLC Omron.CP1E,12-DC input / 8 relay ouput,100~240 VAC

Nguồn cấp 100~240 VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8 relay ouput Kết nối với mô đun mở rộng...

Đặt mua

PLC Omron.CP1E,12-DC input / 8...

Nguồn cấp 100~240 VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8 relay ouput Kết nối với mô đun mở rộng...

Đặt mua
Picture of PLC,omron,CP1E, 18-DC input / 12 relay ouput,100~240 VAC

PLC,omron,CP1E, 18-DC input / 12 relay ouput,100~240 VAC

Nguồn cấp 100~240 VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8 relay ouput Kết nối với mô đun mở rộng...

Đặt mua

PLC,omron,CP1E, 18-DC input / ...

Nguồn cấp 100~240 VAC Ngõ vào/ra: 12-DC input / 8 relay ouput Kết nối với mô đun mở rộng...

Đặt mua