CJ 1W

Picture of  PLC Omron CJ1W-B7A14

PLC Omron CJ1W-B7A14

Module I/O mở rộng ngõ vào CJ1W-B7A14 Số lượng ngõ vào: 64 inputs (4 port) Nguồn cun...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-B7A14

Module I/O mở rộng ngõ vào CJ1W-B7A14 Số lượng ngõ vào: 64 inputs (4 port) Nguồn cun...

Đặt mua
Picture of  PLC Omron CJ1W-MD261

PLC Omron CJ1W-MD261

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD261 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/out...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-MD261

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD261 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/out...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-B7A04

PLC Omron CJ1W-B7A04

Module I/O mở rộng ngõ ra CJ1W-B7A04 Số lượng ngõ ra: 64 Outputs (4 port) Nguồn cung...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-B7A04

Module I/O mở rộng ngõ ra CJ1W-B7A04 Số lượng ngõ ra: 64 Outputs (4 port) Nguồn cung...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-B7A22

PLC Omron CJ1W-B7A22

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-B7A22 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/ outputs Ng...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-B7A22

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-B7A22 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/ outputs Ng...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-MD231

PLC Omron CJ1W-MD231

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD231 Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs Lo...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-MD231

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD231 Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs Lo...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-MD232

PLC Omron CJ1W-MD232

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD232 Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs Lo...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-MD232

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD232 Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs Lo...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-MD233

PLC Omron CJ1W-MD233

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD233 Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs Lo...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-MD233

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD233 Số lượng ngõ vào/ra: 16 inputs/outputs Lo...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-MD263

PLC Omron CJ1W-MD263

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD263 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/outputs Lo...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-MD263

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD263 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/outputs Lo...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-MD563

PLC Omron CJ1W-MD563

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD563 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/outputs Loại...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-MD563

Module I/O mở rộng ngõ vào/ra CJ1W-MD563 Số lượng ngõ vào/ra: 32 inputs/outputs Loại...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-OD262

PLC Omron CJ1W-OD262

Module I/O mở rộng ngõ ra CJ1W-OD262 Số lượng ngõ ra: 64 Outputs Loại ngõ ra: Transi...

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-OD262

Module I/O mở rộng ngõ ra CJ1W-OD262 Số lượng ngõ ra: 64 Outputs Loại ngõ ra: Transi...

Đặt mua
Picture of PLC Omron CJ1W-TER01

PLC Omron CJ1W-TER01

Tấm chắn PLC CJ1W-TER01 Vỏ này được gắn vào phần cuối của Rack PLC

Đặt mua

PLC Omron CJ1W-TER01

Tấm chắn PLC CJ1W-TER01 Vỏ này được gắn vào phần cuối của Rack PLC

Đặt mua
Picture of PLC Omron PFP-M (2 pcs)

PLC Omron PFP-M (2 pcs)

Tấm chắn PFP-M (2 pcs) Vỏ này được gắn vào phần cuối của DIN PLC

Đặt mua

PLC Omron PFP-M (2 pcs)

Tấm chắn PFP-M (2 pcs) Vỏ này được gắn vào phần cuối của DIN PLC

Đặt mua