Biến áp trung gian

Xem dạng Lưới Danh sách
Sắp theo
Hiển thị pcs
Lọc theo thuộc tính
  • Cấp cách điện
  • Điện áp cao thế lớn nhất
  • Điện áp thử cuộn CA ở 50Hz trong 1 ph
  • Điện áp thử xung cuộn cao áp 1,2µs
  • Điệp áp không tải phía hạ thế
  • Điều chỉnh điện áp thứ nhất phía cao thế
  • Độ tăng nhiệt độ bối dây
  • Độ tăng nhiệt lớp dầu trên cùng
  • Nhiệt độ môi trường tối đa

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1000kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-1000kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1000kVA, 22/6,3kV Y/D
567.000.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1000kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-1000kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1000kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
649.400.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1000kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-1000kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1000kVA, 35/10,5kV Y/D
613.700.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1000kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-1000kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1000kVA, 35/10,5kV Y/D
613.700.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1000kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-1000kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1000kVA, 35/22kV Y/D
627.600.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1000kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-1000kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1000kVA, 35/6,3kV Y/D
594.500.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-1600kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 22/6,3kV Y/D
665.900.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-1600kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA,35(22)/6,3 Y(D)/d
766.700.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-1600kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/10,5kV Y/D
732.200.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-1600kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/22kV Y/D
753.600.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1600kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-1600kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1600kVA, 35/6,3kV Y/D
698.400.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1800kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-1800kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1800kVA, 22/6,3kV Y/D
777.900.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1800kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-1800kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1800kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
863.600.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1800kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-1800kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1800kVA, 35/10,5kV Y/D
828.500.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1800kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-1800kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1800kVA, 35/22kV Y/D
845.100.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 1800kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-1800kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 1800kVA, 35/6,3kV Y/D
802.900.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2000kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-2000kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2000kVA, 22/6,3kV Y/D
882.600.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2000kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-2000kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2000kVA,35(22)/6,3 Y(D)/d
978.800.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2000kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-2000kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2000kVA, 35/10,5kV Y/D
933.900.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2000kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-2000kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2000kVA, 35/22kV Y/D
959.100.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2000kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-2000kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2000kVA, 35/6,3kV Y/D
898.200.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2500kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-2500kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2500kVA, 22/6,3kV Y/D
989.500.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2500kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-2500kVA,35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2500kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
109.160.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2500kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-2500kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2500kVA, 35/10,5kV Y/D
104.810.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2500kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-2500kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2500kVA, 35/22kV Y/D
106.390.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 2500kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-2500kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 2500kVA, 35/6,3kV Y/D
101.300.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 3200kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-3200kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 3200kVA, 22/6,3kV Y/D
113.480.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 3200kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-3200kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 3200kVA,35(22)/6,3 Y(D)/d
125.430.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 3200kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-3200kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 3200kVA, 35/10,5kV Y/D
119.550.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 3200kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-3200kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 3200kVA, 35/22kV Y/D
125.430.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 3200kVA 35/22Y/d

EEMC-BA-3200kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 3200kVA,35/22Y/d
121.900.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 3200kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-3200kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 3200kVA, 35/6,3kV Y/D
101.300.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 4000kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-4000kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4000kVA, 22/6,3kV Y/D
132.370.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 4000kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-4000kVA,35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4000kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
145.310.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 4000kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-4000kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4000kVA, 35/10,5kV Y/D
138.890.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 4000kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-4000kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4000kVA, 35/22kV Y/D
141.020.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 4000kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-4000kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4000kVA, 35/6,3kV Y/D
135.380.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 5000kVA 22/6 3kV Y/d

EEMC-BA-5000kVA, 22/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 5000kVA, 22/6,3kV Y/D
148.300.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 5000kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-5000kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 5000kVA, 35/6,3kV Y/D
151.870.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 5600kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-5600kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4500kVA, 35/10,5kV Y/D
174.240.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 5600kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-5600kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 4500kVA, 35/22kV Y/D
178.290.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 5600kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-5600kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 5600kVA, 35/6,3kV Y/D
171.280.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 6300kVA 22/6 3 Y/d

EEMC-BA-6300kVA, 22/6,3 Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 6300kVA, 22/6,3 Y/d
189.410.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 6300kVA 35(22)/6 3 Y(D)/d

EEMC-BA-6300kVA,35(22)/6,3 Y(D)/d
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 6300kVA, 35(22)/6,3 Y(D)/d
203.400.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 6300kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-6300kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 5000kVA, 35/10,5kV Y/D
195.420.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 6300kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-6300kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 5000kVA, 35/22kV Y/D
198.560.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 6300kVA 35/6 3 Y/d

EEMC-BA-6300kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 6300kVA,35/6,3 Y/d
191.420.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 7500kVA 35/10 5kV Y/d

EEMC-BA-7500kVA, 35/10,5kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 7500kVA, 35/10,5kV Y/D
217.650.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 7500kVA 35/22kV Y/d

EEMC-BA-7500kVA, 35/22kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 7500kVA, 35/22kV Y/D
220.930.000 đ

Máy biến áp trung gian EEMC 3 pha 7500kVA 35/6 3kV Y/d

EEMC-BA-7500kVA, 35/6,3kV Y/D
Máy Biến Áp Trung Gian EEMC 3 Pha 7500kVA, 35/6,3kV Y/D
212.640.000 đ