ACB Hitachi

Picture of ACB Hitachi AKN-06D 3P 630A 65kA

ACB Hitachi AKN-06D 3P 630A 65kA

SKU: AKN-06D 3P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | ...

Đặt mua

50.660.000 đ 59.600.000 đ

ACB Hitachi AKN-06D 3P 630A 65...

50.660.000 đ 59.600.000 đ

SKU: AKN-06D 3P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-06D 4P 630A 65kA

ACB Hitachi AKN-06D 4P 630A 65kA

SKU: AKN-06D 4P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P |...

Đặt mua

50.660.000 đ 59.600.000 đ

ACB Hitachi AKN-06D 4P 630A 65...

50.660.000 đ 59.600.000 đ

SKU: AKN-06D 4P 630A | Dòng điện định mức: 630A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P |...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-08D 3P 800A 65kA

ACB Hitachi AKN-08D 3P 800A 65kA

SKU: AKN-08D 3P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | ...

Đặt mua

47.600.000 đ 56.000.000 đ

ACB Hitachi AKN-08D 3P 800A 65...

47.600.000 đ 56.000.000 đ

SKU: AKN-08D 3P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P | ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-08D 4P 800A 65kA

ACB Hitachi AKN-08D 4P 800A 65kA

SKU: AKN-08D 4P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | ...

Đặt mua

47.600.000 đ 56.000.000 đ

ACB Hitachi AKN-08D 4P 800A 65...

47.600.000 đ 56.000.000 đ

SKU: AKN-08D 4P 800A | Dòng điện định mức: 800A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P | ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-10D 3P 1000A 65kA

ACB Hitachi AKN-10D 3P 1000A 65kA

SKU: AKN-10D 3P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

0 đ

ACB Hitachi AKN-10D 3P 1000A 6...

0 đ

SKU: AKN-10D 3P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-10D 4P 1000A 65kA

ACB Hitachi AKN-10D 4P 1000A 65kA

SKU: AKN-10D 4P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

0 đ

ACB Hitachi AKN-10D 4P 1000A 6...

0 đ

SKU: AKN-10D 4P 1000A | Dòng điện định mức: 1000A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-13D 3P 1250A 65kA

ACB Hitachi AKN-13D 3P 1250A 65kA

SKU: AKN-13D 3P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

0 đ

ACB Hitachi AKN-13D 3P 1250A 6...

0 đ

SKU: AKN-13D 3P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-13D 4P 1250A 65kA

ACB Hitachi AKN-13D 4P 1250A 65kA

SKU: AKN-13D 4P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

0 đ

ACB Hitachi AKN-13D 4P 1250A 6...

0 đ

SKU: AKN-13D 4P 1250A | Dòng điện định mức: 1250A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-16D 3P 1600A 65kA

ACB Hitachi AKN-16D 3P 1600A 65kA

SKU: AKN-16D 3P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

62.900.000 đ 74.000.000 đ

ACB Hitachi AKN-16D 3P 1600A 6...

62.900.000 đ 74.000.000 đ

SKU: AKN-16D 3P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKN-16D 4P 1600A 65kA

ACB Hitachi AKN-16D 4P 1600A 65kA

SKU: AKN-16D 4P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

62.900.000 đ 74.000.000 đ

ACB Hitachi AKN-16D 4P 1600A 6...

62.900.000 đ 74.000.000 đ

SKU: AKN-16D 4P 1600A | Dòng điện định mức: 1600A | Dòng cắt ngắn mạch: 65kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-20E 3P 2000A 85kA

ACB Hitachi AKS-20E 3P 2000A 85kA

SKU: AKS-20E 3P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

71.400.000 đ 84.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-20E 3P 2000A 8...

71.400.000 đ 84.000.000 đ

SKU: AKS-20E 3P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-20E 4P 2000A 85kA

ACB Hitachi AKS-20E 4P 2000A 85kA

SKU: AKS-20E 4P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

71.400.000 đ 84.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-20E 4P 2000A 8...

71.400.000 đ 84.000.000 đ

SKU: AKS-20E 4P 2000A | Dòng điện định mức: 2000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-25E 3P 2500A 85kA

ACB Hitachi AKS-25E 3P 2500A 85kA

SKU: AKS-25E 3P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

83.470.000 đ 98.200.000 đ

ACB Hitachi AKS-25E 3P 2500A 8...

83.470.000 đ 98.200.000 đ

SKU: AKS-25E 3P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-25E 4P 2500A 85kA

ACB Hitachi AKS-25E 4P 2500A 85kA

SKU: AKS-25E 4P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

83.470.000 đ 98.200.000 đ

ACB Hitachi AKS-25E 4P 2500A 8...

83.470.000 đ 98.200.000 đ

SKU: AKS-25E 4P 2500A | Dòng điện định mức: 2500A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-32E 3P 3200A 85kA

ACB Hitachi AKS-32E 3P 3200A 85kA

SKU: AKS-32E 3P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

99.960.000 đ 117.600.000 đ

ACB Hitachi AKS-32E 3P 3200A 8...

99.960.000 đ 117.600.000 đ

SKU: AKS-32E 3P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-32E 4P 3200A 85kA

ACB Hitachi AKS-32E 4P 3200A 85kA

SKU: AKS-32E 4P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

99.960.000 đ 117.600.000 đ

ACB Hitachi AKS-32E 4P 3200A 8...

99.960.000 đ 117.600.000 đ

SKU: AKS-32E 4P 3200A | Dòng điện định mức: 3200A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-40E 3P 4000A 85kA

ACB Hitachi AKS-40E 3P 4000A 85kA

SKU: AKS-40E 3P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua

129.200.000 đ 152.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-40E 3P 4000A 8...

129.200.000 đ 152.000.000 đ

SKU: AKS-40E 3P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 3P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-40E 4P 4000A 85kA

ACB Hitachi AKS-40E 4P 4000A 85kA

SKU: AKS-40E 4P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua

129.200.000 đ 152.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-40E 4P 4000A 8...

129.200.000 đ 152.000.000 đ

SKU: AKS-40E 4P 4000A | Dòng điện định mức: 4000A | Dòng cắt ngắn mạch: 85kA | Số pha: 4P ...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-50F 3P 5000A 100kA

ACB Hitachi AKS-50F 3P 5000A 100kA

SKU: AKS-50F 3P 5000A | Dòng điện định mức: 5000A | Dòng cắt ngắn mạch: 100kA | Số pha: 3P...

Đặt mua

176.800.000 đ 208.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-50F 3P 5000A 1...

176.800.000 đ 208.000.000 đ

SKU: AKS-50F 3P 5000A | Dòng điện định mức: 5000A | Dòng cắt ngắn mạch: 100kA | Số pha: 3P...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-50F 4P 5000A 100kA

ACB Hitachi AKS-50F 4P 5000A 100kA

SKU: AKS-50F 4P 5000A | Dòng điện định mức: 5000A | Dòng cắt ngắn mạch: 100kA | Số pha: 4P...

Đặt mua

176.800.000 đ 208.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-50F 4P 5000A 1...

176.800.000 đ 208.000.000 đ

SKU: AKS-50F 4P 5000A | Dòng điện định mức: 5000A | Dòng cắt ngắn mạch: 100kA | Số pha: 4P...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-63G 3P 6300A 120kA

ACB Hitachi AKS-63G 3P 6300A 120kA

SKU: AKS-63G 3P 6300A | Dòng điện định mức: 6300A | Dòng cắt ngắn mạch: 120kA | Số pha: 3P...

Đặt mua

287.300.000 đ 338.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-63G 3P 6300A 1...

287.300.000 đ 338.000.000 đ

SKU: AKS-63G 3P 6300A | Dòng điện định mức: 6300A | Dòng cắt ngắn mạch: 120kA | Số pha: 3P...

Đặt mua
Picture of ACB Hitachi AKS-63G 4P 6300A 120kA

ACB Hitachi AKS-63G 4P 6300A 120kA

SKU: AKS-63G 4P 6300A | Dòng điện định mức: 6300A | Dòng cắt ngắn mạch: 120kA | Số pha: 4P...

Đặt mua

287.300.000 đ 338.000.000 đ

ACB Hitachi AKS-63G 4P 6300A 1...

287.300.000 đ 338.000.000 đ

SKU: AKS-63G 4P 6300A | Dòng điện định mức: 6300A | Dòng cắt ngắn mạch: 120kA | Số pha: 4P...

Đặt mua